تحقیق و پروژه

دانلود عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 2021

دانلود عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 2021

دانلود عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 2021

لینک دانلود محصول

عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار


چكیده

کار تحقیقی و پژوهشی حاضر به منظور تعیین عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد.

این پایان نامه یک چارچوب برای تجزیه و تحلیل انتخاب مدیران از سیاست حسابداری موجودی کالا و تاثیری که این انتخاب ها بر کیفیت سود آوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را می گذارد تهیه می کند وارتباط بین ویژگیهای خاص شرکت مانند اندازه ، نسبت بدهی به سرمایه ، سرمایه در گردش و نوع صنعت و سیاستهای انتخاب مدیران از حسابداری موجودی کالا و مواقعی که منجر به افزایش/کاهش کیفیت سود می شود را تشریح می کند.

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ها حاکی از آن می باشد که بین انتخاب روش های حسابداری موجودی کالا و اندازه شرکت ، نسبت بدهی به سرمایه و میزان سرمایه در گردش رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین نتایج بیانگر وجود رابطه بین انتخاب های حسابداری موجودی کالا و نوع صنعت می باشد و در نهایت بین انتخاب های حسابداری موجودی کالا(فایفو) و سودآوری  رابطه معنی داری وجود ندارد.

 

مقدمه

روش های حسابداری مورد استفاده در شرکتها دارای پیامدهای اقتصادی بوده و بر توزیع ثروت موثر است. در شرکتهای سهامی افراد به امید افزایش ثروتشان سرمایه گذاری می کنند. روش های حسابداری مورد استفاده بر ثروت سرمایه گذاران اثر دارد.

 انتخاب روش های حسابداری برای افزایش رفاه سهامداران و حداکثر کردن رفاه مدیریت به کار می رود.ادبیات حسابداری شامل مطالعاتی

 فهرست مطالب:

چكیده     1

مقدمه     2

فصل اول: كلیات تحقیق

1-1 مقدمه           4

2-1 تاریخچه مطالعاتی        5

3-1 بیان مسئله     6

4-1 فرضیه های تحقیق       7

5-1 ضرورت انجام تحقیق    8

6-1 اهداف تحقیق  8

7-1 حدود مطالعاتی            10

8-1 تعریف واژگان کلیدی و اصطلاحات           10

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه           13

2-2 روشهای حسابداری موجودی کالا  13

1-2-2 روشهای ارزشیابی موجودی مواد و کالا   14

3-2 عوامل موثر بر انتخاب روشهای حسابداری موجودی کالا          15

4-2 فاکتورهای اقتصادی مورد انتظار برای تاثیر انتخاب روش های حسابداری  موجودی کالا در ایالات متحده            17

1-4-2 محرک جریان نقدی (ذخیره مالیات)        17

2-4-2 تئوری هزینه سیاسی  17

3-4-2 اثر فرآیند سیاسی بر روی روش های حسابداری      19

1-3-4-2 اثرات بحرانهای بالقوه         19

2-3-4-2 قانون نرخ           20

3-3-4-2 مالیاتها   21

4-3-4-2 قراردادهای استقراض          22

5-3-4-2نسبت های اهرمی(حسابداری و فعالیتهای اقتصادی)          25

5-2 کیفیت سود حسابداری و موجودی کالا         27

1-5-2 مفهوم سود از دیدگاه حسابداری  27

2-5-2سودمندی ومربوط بودن سود حسابداری     27

3-5-2محدودیت های سود حسابداری    29

1-4-5-2مفهوم سود در گزارشگری مالی           30

2-4-5-2مفاهیم سود در سطح ساختار   32

3-4-5-2رویکرد معاملاتی در اندازه گیری سود  32

4-4-5-2رویکرد فعالیت در اندازه گیری سود     33

5-4-5-2مفاهیم سود در سطح معانی    33

6-4-5-2سود به عنوان معیار کارایی   33

7-4-5-2سود حسابداری در مقایسه با سود اقتصادی          34

8-4-5-2مفاهیم سود در سطح عمل (رفتاری)     34

9-4-5-2مفاهیم سود از دیدگاه رویکرد قراردادی  35

5-5-2 مفهوم اقتصادی سود   35

6-5-2 پیدایش نظریه کیفیت سود        36

7-5-2 مفهوم کیفیت سود      37

8-5-2 تحلیل کیفیت سود      40

9-5-2 تحلیل بنیادی کیفیت سود         41

10-5-2 واکنش سود           44

6-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران         45

7-2 تعریف بورس اوراق بهادار         48

8-2 پیشینه تحقیق  49

1-8-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور      49

2-8-2 در داخل کشور:        59

9-2 خلاصه فصل دوم         59

فصل سوم: روش‌اجرای تحقیق

1-3 مقدمه           61

2-3 اهداف تحقیق  61

3-3 تهیه وتنظیم فرضیه      62

1-3-3 فرضیه اندازه           62

2-3-3 فرضیه اهرم            62

3-3-3 فرضیه سرمایه در گردش        63

4-3-3 فرضیه طبقه بندی صنعت       63

5-3-3 فرضیه مقایسه         64

4-3مدل تحلیلی تحقیق         64

5-3روش تحقیق    66

6-3 شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات      66

1-6-3اندازه گیری متغیر وابسته         66

2-6-3اندازه گیری متغیرهای مستقل    66

7-3جامعه آماری و نمونه گیری          67

8-3تعیین اندازه نمونه         67

9-3آزمون فرضیه ها          68

10-3خلاصه فصل 71

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏           73

2-4 آمار توصیفی  74

3-4 رابطه بین اندازه شرکت و  روش حسابداری 75

4-4 رابطه بین میانگین اهرم و روش حسابداری  77

5-4 رابطه بین سرمایه در گردش و روش حسابداری         78

6-4 رابطه بین نوع صنعت و روش حسابداری    80

7-4 رابطه بین سودآوری و روش حسابداری       82

8-4خلاصه نتیجه آزمون آماری          84

9-4 خلاصه فصل  84

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه           86

2-5نتیجه گیری     86

3-5پیشنهاد برای تحقیقات آتی            88

4-5محدودیتهای تحقیق        88

پیوست ها

پیوست الف:جدول تحلیل واریانس        91

پیوست ب: آزمون ناپارامتری کروسکال والیس    92

پیوست ج :نمودار میانگین داده ها        93

پیوست د : جدول تعداد نمونه های انتخابی به همراه صنایع مربوطه   95

منابع و ماخذ

منابع فارسی         97

منابع لاتین           98

چکیده لاتین          103

 

فهرست جداول:

جدول  1-1 خلاصه مطالعات تجربی انتخاب روشهای حسابداری موجودی کالا  5

جدول 1-3 جدول توافقی برای آزمون استقلال     69

جدول  1-4 میانگین داده ها به تفکیک هر فرضیه            74

جدول 2-4 داده های تجزیه شده فرضیه اول        75

جدول 3-4 تحلیل داده های فرضیه اول 76

جدول 4-4 داده های تجزیه شده فرضیه دوم        77

جدول 5-4 تحلیل داده های فرضیه دوم  77

جدول 6-4 داده های تجزیه شده فرضیه سوم       78

جدول 7-4 تحلیل داده های فرضیه سوم 79

جدول 8-4 داده های تجزیه شده فرضیه چهارم     80

جدول 9-4 تحلیل داده های فرضیه چهارم          81

جدول 10-4 داده های تجزیه شده فرضیه پنجم     82

جدول 11-4 تحلیل داده های فرضیه پنجم          82

جدول 12-4 : نتایج کلی آزمون فرضیه ها         84

 

فهرست نمودار:

نمودار1-3: مدل تحلیلی تحقیق           65

نمودار2-3 سطح زیر منحنی توزیع کای مربع     68

نمودار3-3سطح زیر منحنی H0 وH1 در آزمون استقلال کای مربع    71

نمودار 1-4 ناحیه رد و عدم رد فرض صفر برای آزمون برابری نسبتها برای فرضیه اول 76

نمودار 2-4 ناحیه رد و عدم رد فرض صفر برای آزمون برابری نسبتها برای فرضیه دوم 78

نمودار 3-4ناحیه رد و عدم رد فرض صفر برای آزمون برابری نسبتها برای فرضیه سوم 79

نمودار 4-4 ناحیه رد و عدم رد فرض صفر برای آزمون برابری نسبتها برای فرضیه پنجم            83

 

عنوان: عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

فرمت: doc

تعداد صفحات:117

دانلود عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا