تحقیق و پروژه

دانلود پروژه استاتیک 2021

دانلود پروژه استاتیک 2021

دانلود پروژه استاتیک 2021

لینک دانلود محصول

پروژه استاتیک


سوالات:
مطلوبست رسم دیاگرام لنگرخمشی و نیروی برشی سیستم های نشان داده شده :
یك كامیون به وزن روی یك كلك قرار دارد . فرض كنید هر یك از چرخهای جلو وزن كامیون و هر یك از چرخهای عقب وزن كامیون را حمل می كنند . این كلك دارای دو تیر طولی می باشد كه به فاصله متر از یكدیگر قرار دارند و هر یك نصف وزن كامیون را تحمل می كنند این دو تیر طولی خود در روی دو دسته چوب به هم بسته شده كه شناوری كلك را تامین می كنند تكیه دارند . اگر فرض كنیم كه نیروهای عكس العمل تكیه گاهی به صورت گسترده یكنواخت در روی سطح تماس وارد شوند . 
مطلوبست رسم دیاگرام لنگر خمشی و نیروی برشی برای هر یك از تیرها . 
تنش های موجود بر روی یك المانی از سطح مطابق شكل زیر می باشد مطلوبست :
الف-تنش های اصلی و صفحات اصلی و نمایش تنش ها بر روی المان سطح 
ب-تنش برشی حداكثروضخامت مربوطه و تنش های قائم همراه با آن و نمایش تنش ها بر روی سطح المان 
ج-تنش های قائم و برشی بر روی صفحه ای كه با افق زاویه می سازد . 
د-نتایج بدست آورده از طریق محاسبه بر روی مومبر تشریح گردد . 
حالتهای الف ، ب ، ج ، د سوال 3 را برای المانهای سطح شكلهای زیر محاسبه كنید . 
برای حالت تنش سطح در شكل مقابل مطلوبست تعیین ماكزیمم تنش برشی وقتی كه :
در نقطه از جسم كرنشهای ، ، اثر می كند مطلوبست : 
الف)كرنشهای محوری اصلی و صفحات اصلی .
ب)كرنشها را روی صفحه كه با محور x ها زاویه می سازد . 
ج)نتایج را با استفاده از دایره مومبر تشریح نمائید . 
كرنش های اصلی در یك نقطه در یك جسم به صورت و می باشد مطلوبست : 
الف)حداكثر كرنش برشی و صفحه آن . 
ب)كرانش را در صفحه ای كه زاویه با محور كرنش اصلی می سازد بدست آورید و نتایج را روی دایره دایره مومبر نمایش دهید . 
در یك ماده تحت كرنش صفحه ای خطی در جهت X برابر و در جهت y برابر اندازه گیری شده است . همچنین گوشه پائین سمت چپ به اندازه رادیان بزرگ شده است مطلوبست : 
الف)تعیین صفحات اصلی و كرنش های اصلی مربوطه
ب)تعیین كرنش های برشی ماكزیمم و كرنش های خطی همراه آن و صفحات مربوط به آن 
ج)تانسور كرنش در دستگاه مختصات جدید به طوریكه به اندازه در جهت عقربه های ساعت نسبت به دستگاه zy چرخیده باشد . 
اجسام زیر در سطوح ABCD به یك سقف صلب متصل می باشند مطلوبست تغییر مكان مركز سطح تحت اثر وزن خویش 
در شكل مقابل مطلوبست تعیین فاصله x بطوریكه سطح B بر E منطبق شود . 
-در شكل مقابل مطلوبست : ، مجاز 
الف)تعیین حداكثر مقدار نیروی F . 
ب)به ازای این نیرو تغییر مكان نقطه B چقدر خواهد بود ؟ 
در شكل مقابل مطلوبست :
الف)تعیین عكس العمل ها در نقاط B و A 
ب)ترسیم دیاگرام تغییرات نیروی محوری 
ج)تعیین عكس العملها در A و B هرگاه : EAC=2EBC 
د)تعیین عكس العملهای A و B در صورتیكه جسم فقط تحت تاثیر درجه حرارتی قرار گیرد . 
-تیر صلب ABC مطابق شكل مفروض است . چنانچه تنش مجاز در كابلها به ترتیب برابر   ، و می باشد . 
الف)حداكثر بار P را كه می توان به سیستم اعمال نمود چقدر است ؟
ب)حداكثر تغییر مكان در تیر در كجا و چه مقدار می باشد ؟ 

– هرسه خرپای زیراز یك نوع مصالح E ساخته شده اند مطلوبست: 
الف)تعیین تنش در میله ها 
ب)تعیین تغییر مكان افقی و قائم نقطه A 
ستون كوتاه بتن آرمه زیر مفروض است :
الف)مطلوبست حداكثر بار محوری كه ستون می تواند تحمل كند . 
ب)اگر بخواهیم دو برابر این بار محاسبه شده را به ستون وارد كنیم ، سطح مقطع میلگردهای لازم را محاسبه كنید . 
یك پروفیل سپری T به صورت كنسول مفروض است مطلوبست حداكثر طولی كه پروفیل می تواند داشته باشد چنانچه تنش مجاز خمشی فولاد در كشش و فشار بر باشد.

دانلود پروژه استاتیک 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا