تحقیق و پروژه

دانلود تریگر های فازی در پایگاه داده فعال 2021

دانلود تریگر های فازی در پایگاه داده فعال 2021

دانلود تریگر های فازی در پایگاه داده فعال 2021

لینک دانلود محصول

تریگر های فازی در پایگاه داده فعال

 

پایگاه‌های دادة فعال با هدف ایجاد تعامل در پایگاه‌های داده ایجاد شدند. در این نوع پایگاه داده با تعریف قوانین و بدون نیاز به كدنویسی، سیستم قادر به عكس‌العمل مناسب در مقابل رویدادهای مهم در شرایط خاص می‌باشد. تعریف قوانین ساده‌ترین نوع بیان محدودیت‌ها بوده كه برای متخصصین محیط نیز قابل درك می‌باشد. اما در بیان تجربیات اغلب از كلمات فازی استفاده می‌شود كه ترجمه آن‌ها به مقادیر دقیق منجر به كاهش ارزش معنایی دانش می‌شود. فازی‌سازی پایگاه‌های داده فعال با هدف نزدیك‌تر نمودن زبان بیان قوانین به زبان طبیعی انسان مطرح شد. این امر كمك می‌كند دانش متخصصین، مستقیماً به پایگاه داده منتقل شود. ضمن اینكه تغییرات نیز با كمترین هزینه، بر قوانین تعریف شده اعمال می‌شود.

در اولین گام از فازی‌سازی پایگاه‌های دادة فعال ولسكی و بوازیز به فازی نمودن رویداد، شرط و واكنش در تعریف قوانین پرداخته‌اند و طی سه مقاله نتایج آن را ارائه نمودند، آن‌ها در پروژه Tempo به پیاده‌سازی فازی این سه بخش پرداخته‌اند.

این پایان‌نامه به فازی نمودن سایر بخش‌های پایگاه‌های دادة فعال می‌پردازد. این بخش‌ها شامل رویدادهای مركب، انتخاب فازی اجزاء رویدادهای مركب، انتخاب فازی زمان بررسی شرط و اجرای واكنش قوانین می‌باشد. همچنین راه‌حل‌هایی برای دو مشكل پایان‌ناپذیری اجرای قوانین و یكتایی پاسخ در پایگاه‌های دادة فعال فازی ارائه شده است.

فازی نمودن پایگاه‌های دادة فعال با هدف كاربردی‌تر نمودن پایگاه‌های داده مطرح شد. مدل اجرایی پایگاه‌های دادة فعال در بسیاری موارد نظیر زمان بررسی شرط و یا تعیین اولویت قوانین از پیش فرض سیستم استفاده می‌نماید. فازی نمودن این نوع پایگاه داده كمك می‌كند تا سیستم سیاست‌های اجرایی پایگاه داده را در زمان اجرا و با استفاده از شدت وقوع رویدادها (به صورت معنایی و پویا) تعیین نماید.

در ادامة این پایان‌نامه یك معماری ساده از پایگاه دادة فعال ارائه می‌شود و در پایان با یك نمونة پیاده‌سازی شده از پایگاه دادة فعال فازی موارد پیشنهادی ارزیابی می‌گردد.

كلیدواژه ها: پایگاه دادة فعال، مفاهیم فازی، عدم قطعیت، سیستم‌های محرك.

 

فهرست مطالب:

بخش اول: مفاهیم و تعاریف، کارهای انجام شده 1

فصل اول: كلیات 2

1-1 مقدمه 2

1-2 مروری بر فصول پایان‌نامه 5

فصل دوم: پایگاه داده فعال 6

2-1 مدیریت داده 6

2-2 مدیریت قوانین 7

2-2-1 تعریف قانون 7

2-2-1-1 رویداد 8

2-2-1-2 شرط 12

2-2-1-3 واكنش 13

2-2-2 مدل اجرایی 14

2-2-2-1 اولویت اجرایی در قوانین 16

2-2-2-2 معماری پایگاه دادة فعال 17

2-2-2-3 آشكارساز رویداد 18

2-2-2-4 ارزیابی شرط 19

2-2-2-5 زمانبندی 20

2-2-2-6 اجرا 21

2-3 نمونه‌های پیاده‌سازی شده 21

2-3-1 Starburst 21

2-3-2 Ariel 23

2-3-3 NAOS 24

2-4 نتیجه 25

فصل سوم: مفاهیم فازی 26

3-1 مجموعه‌های فازی 27

3-2 عملگرهای فازی 29

3-3 استنتاج فازی 30

3-4 ابهام‌زدایی 31

3-5 نتیجه 31

فصل چهارم : پایگاه دادة فعال فازی ……….. 32

4-1 تعریف فازی قوانین ………………… 33

4-1-1 رویداد فازی ………………….. 34

4-1-1-1 رویدادهای مركب …………….. 36

4-1-1-2 انتخاب فازی اجزاء رویدادهای مركب 38

4-1-2 شرط فازی …………………….. 38

4-1-3 واكنش فازی …………………… 40.

4-1-4 تعیین فازی موقعیت زمانبندی …….. 41

4-2 معماری و مدل اجرایی قوانین ………… 43

4-2-1 آشكارساز رویداد ………………. 44

4-2-2 بررسی شرط ……………………. 45

4-2-3 اجرا ………………………… 45

4-2-4 زمانبندی …………………….. 45

4-3 نتیجه …………………………… 47

بخش دوم: کاربردی جدید از تریگر فازی، رونوست برداری فازی، نتایج آزمایشات ……………………………….. 48

فصل پنجم: رونوشت برداری فازی ……………. 49

5-1 رونوشت برداری ……………………. 50

5-1-1 رونوشت برداری همگام …………… 50

5-1-2 رونوشت برداری ناهمگام …………. 51

5-1-3 ماشین پایه رونوشت برداری داده…… 52

5-1-4 مقایسه دو روش همگام و ناهمگام…… 53

5-2 رونوشت برداری فازی………………… 56

5-2-1 استفاده از تریگرها برای فازی نمودن رونوشت برداری 57

5-3 کمیت سنج های فازی…………………. 59

5-3-1 روش محاسبه کمیت سنج های فازی……. 60

5-3-2 کمیت سنج عمومی………………… 61

5-3-3 کمیت سنج جزئی…………………. 64

5-3-4 کمیت سنج جزئی توسعه یافته………. 67

5-4 روش جدید محاسبه حد آستانه در تریگرهای فازی برای رونوشت برداری فازی………………………………………. 69

5-5 معماری ماشین رونوشت بردار فازی……… 71

5-6 مثال…………………………….. 73

5-7 کارایی…………………………… 77

5-7-1 ترافیک در رونوشت برداری مشتاق…… 79

5-7-2 ترافیک در رونوشت برداری تنبل……. 80

5-7-3 ترافیک در رونوشت برداری فازی……. 80

5-7-4 مقایسه تئوری هزینه رونوشت برداری فازی و تنبل    81

5-8 جمع بندی…………………………. 83

فصل ششم: پیاده سازی ……………………. 84

6-1 Fuzzy SQL Server……………………….. 84

6-2 عملکرد اجزای Fuzzy SQL Server……………. 85

6-3 شبیه سازی تریگرهای فازی در پایگاه داده غیر فازی  86

6-4 اجزاء تریگر فازی در پایگاه داده غیر فازی 86

6-5 جداول سیستمی مورد نیاز…………….. 87

6-6 مثال…………………………….. 89

6-7 کارهای آتی……………………….. 94

مراجع و منابع …………………………. 95

 

دانلود تریگر های فازی در پایگاه داده فعال 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا