تحقیق و پروژه

دانلود بررسی نقش و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی 2021

دانلود بررسی نقش و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی 2021

دانلود بررسی نقش و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی 2021

لینک دانلود محصول

بررسی نقش و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی

 

منابع انسانی مهمترین عامل ومحورسازمان ها محسوب می شوند،توسعه منابع انسانی به‏ آموزش و توسعه فعالیّت‏های انسانی در سازمان‏ها مرتبط است و به سازمان‏ها کمک‏ می‏کند تا شرایط فرهنگی خاصی را ایجاد کنند که در آن کارکنان به پتانسیل بالقوه برای‏ بهره‏مند شدن از افراد و سازمان‏ها دست یابند. در این تحقیق بررسی نقش و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی، دراستان چهارمحال وبختیاری می پردازد. براساس مدل انتخابی محقق، تغییر نگرش ،دانش، مهارت و توانایی‌های ،اشتغالزایی ،درک بهتر هدف‌های سازمانی،ارتباطات سازمانی وقدرت حل مسئله و تصمیم‌گیریاز مهمترین  مؤلفه های مهم و تاثیر گذار در این تحقیق بود كه مورد مطالعه قرار گرفت .روش پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی است و جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه مهارت آموختگان  شاغل بخش خصوصی استان چهارمحال وبختیاری می باشد .كه تعداد116 نفراز دانش آموختگان بعنوان نمونه آماری  انتخاب شد.ابزار اندازه گیری تحقیق شامل یک پرسشنامه مربوط به تاثیر آموزش های فنی و حرفه ای بر توسعه منابع انسانی (محقق ساخته ) می باشد. برای اندازه گیری روایی پرسشنامه از روش محتوائی و برای تعیین پایایی آن آلفای كرونباخ محاسبه گردید كه مقدار آن برابر87/0 برآورد گردید. نتایج تحقیق نشان دادفرضیه اول با  ضریب همبستگی69/0 مورد تائیدقرار گرفت  یعنی بین  آموزش های فنی و حرفه ای و توسعه  منابع انسانی رابطه وجود دارد .و پس از آن به ترتیب اولویت فرضیه های زیر  مورد تایید قرار گرفت .فرضیه  سوم  (آموزش فنی و حرفه ای بر  دانش، مهارت و توانایی‌های افراد تاثیر دارد.).فرضیه هفتم (آموزش فنی و حرفه ای بردرک بهتر هدفهای سازمانی افراد تاثیر دارد. ).فرضیه چهارم  (  آموزش فنی و حرفه ای  بر  قدرت حل مسئله و تصمیم‌گیری افراد تاثیر دارد.)فرضیه ششم (آموزش فنی و حرفه ای بر اشتغالزایی افراد تاثیر دارد.) فرضیه پنجم (آموزش فنی و حرفه ای بر ارتباطات سازمانی تاثیر دارد).فرضیه دوم (آموزش فنی و حرفه ای بر تغییر نگرش و ایجاد روحیه مثبت  افراد تاثیر دارد). و فرضیه ی هشتم رد شد و مورد تایید قرار نگرفت.

کلید واژه ها : آموزش فنی و حرفه ای ، مهارت و توانایی‌های ، قدرت حل مسئله ، ارتباطات ، اشتغالزایی

فهرست مندرجات

 

عنوان                                                 صفحه

چکیده…………                                                       1

فصل اول : کلیات تحقیق 

اهداف پژوهش

9

فرضیات پژوهش

9

روش تحقیق

10

جامعه و نمونه آماری

10

نمونه آماری

10

ابزار سنجش

10

تعاریف نظری واژه ها

10

تعاریف عملیاتی

12

قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی و موضوعی)

13

مدل مفهومی تحقیق

13

فصل دوم : ادبیات پژوهش

بخش اول : نقش و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای

مقدمه

16

تعاریف

18

آموزش کارکنان و مدیران

19

آموزش افراد بزرگسال و اصول آن

25

آموزشهایفنیوحرفهای

26

آ‌موزش رسمی

26

آ‌موزش غیر رسمی

27

آموزش مداوم

27

آموزش ضمنی

27

یادگیری

28

بازار کارو کار آفرینی

28

بخش دوم : توسعه منابع انسانی

 

مقدمه

36

رویکردهای مدیریت منابع انسانی

36

بخش سوم :  نقش آموزش های فنی و حرفه ای بر توسعه منابع انسانی

 

نقش آموزش در بهره وری سازمانی

46

ارتباط سازمانی

53

ویژگی های نگرش

54

بخش چهارم :  پیشینه تحقیقات

 

پیشینه تحقیق داخلی

56

پیشینه تحقیق خارجی

57

فصل سوم : روش تحقیق

 

مقدمه

61

روش تحقیق

61

جامعه و نمونه آماری

61

متغیر های تحقیق

63

ابزار جمع آوری اطلاعات

65

شیوه نمره گذاری پرسشنامه ها

68

اعتبار و روایی پرسشنامه ها

69

چگونگی جمع آوری اطلاعات

69

روش های تجزیه و تحلیل

 

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات 

 

مقدمه

72

یافته های توصیفی

72

یافته های استنباطی

77

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

 

مقدمه

84

بحث و بررسی

85

توصیف وضعیت

85

نتایج آزمون فرضیات

88

پیشنهادها

95

فهرست منابع

 ضمائم………………….102

چکیده انگلیسی …………………………107

99

 

دانلود بررسی نقش و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا