تحقیق و پروژه

دانلود مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی 2021

دانلود مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی 2021

دانلود مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی 2021

لینک دانلود محصول

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع ” مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهكار و تطبیق آن با اسناد بین المللی “

 

مقدمه

 

     1 – طرح مساله

 

     2- تحقیقات و مطالعات قبلی

 

     3- ضرورت تحقیق

 

     4- فرضیه ها

 

     5- روش تحقیق

 

     6- طرح كلی پایان نامه و روش طرح مطالب

 

كلیات:

 

     الف – سیر تاریخی مجازات اطفال

 

           1 – دوره باستان و میانه

 

           2- دوره معاصر

 

           3- دوره باستان و پس از آن در ایران

 

     ب – مفاهیم ، واقعیتها و ضرورتها

 

          1- طفل و مسئوولیت كیفری

 

          2- بزهكاری اطفال و طفل بزهكار

 

          3- علل بزهكاری

 

          4- اهمیت بزهكاری

 

     ج – هدف از مجازات اطفال

 

     د – اصول مورد تاكید در تعیین مجازات اطفال

 

 

 

           1- تناسب جرم و مجازات

 

 

           2- تفرید مجازات

 

 

          3- لزوم تفسیر كودك مدارانه قوانین جزایی

 

 

          4- ضرورت دوری از برچسب زنی

 

 

           5- توجه به حق مشاركت طفل در تعیین سرنوشت خویش

 

 

     هـ – مجازاتهای جایگزین حبس

 

 

           1- فلسفه پیدایش

 

 

           2- تاریخچه و مفهوم

 

 

           3- فواید و شرایط

 

 

            4- انواع

 

 

            5- زمینه های اجرا

 

 

 

 

 

سه

 

 

 

 

 

بخش اول – جایگزینها به عنوان مجازات اصلی

 

 

     فصل اول– سپردن طفل به والدین یا سرپرستان قانونی با الزام به تادیب

 

 

گفتار اول – ماهیت، شرایط و اهداف

 

 

 

گفتار دوم – حقوق كیفری ایران

 

 

 

گفتار سوم – اسناد بین المللی

 

 

 

     فصل دوم – سپردن طفل به خانواده مورد اعتماد

 

 

گفتار اول – ماهیت، شرایط و اهداف

 

 

 

گفتار دوم – مزایا و معایب

 

گفتار سوم – حقوق كیفری ایران

 

 

گفتار چهارم – اسناد بین المللی

 

 

     فصل سوم – مجازاتهای شفاهی

 

     فصل چهارم – الزام به شركت در كلاسهای آموزشی و
حرفه ای

 

گفتار اول – حقوق كیفری ایران

 

 

گفتار دوم – اسناد بین المللی

 

 

     فصل پنجم – حكم حضور در مركز مراقبت

 

     فصل ششم – سازش با مجنی علیه وجبران ضررو زیان وی

 

     فصل هفتم – خدمات عام المنفعه

 

گفتار اول – تاریخچه

 

 

گفتار دوم – ماهیت

 

 

گفتار سوم- شرایط و الزامات

 

 

گفتارچهارم – مزایا و معایب

 

 

گفتار پنجم – حقوق كیفری ایران

 

 

گفتارششم – اسناد بین المللی

 

 

     فصل هشتم – مراقبت با دستگاه الكترونیك

 

     فصل نهم – محرومیتها و ممنوعیتهای اجتماعی و حقوقی

 

گفتاراول – ماهیت ، شرایط و اهداف

 

 

گفتار دوم – مزایا و معایب

 

 

گفتار سوم – حقوق كیفری ایران

 

 

گفتارچهارم – اسناد بین المللی

 

 

     فصل دهم – جزای نقدی

 

گفتاراول – تاریخچه

 

 

گفتاردوم – مفهوم و اوصاف

 

 

گفتارسوم – انواع

 

 

     مبحث اول – جزای نقدی ثابت

 

 

     مبحث دوم – جزای نقدی نسبی

 

 

     مبحث سوم – جزای نقدی روزانه

 

 

گفتار چهارم – مزایا و معایب

 

 

گفتار پنجم – حقوق كیفری ایران

 

 

گفتارششم – اسناد بین المللی

 

 

بخش دوم – جایگزینهادر مرحله اجرای حبس

 

     فصل اول – نظام نیمه آزادی

 

گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا

 

 

گفتار دوم – مزایا و معایب

 

 

گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی

 

 

گفتار چهارم – حقوق كیفری ایران

 

 

گفتار پنجم – اسناد بین المللی

 

 

     فصل دوم – استفاده از زندانهای باز

 

گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا

 

 

گفتار دوم – مزایا و معایب

 

 

گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی

 

 

گفتارچهارم – حقوق كیفری ایران

 

 

گفتار پنجم – اسناد بین المللی

 

 

     فصل سوم – كیفرهای پایان هفته ای

 

گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا

 

 

گفتار دوم – مزایا و معایب

 

 

گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی

 

 

گفتارچهارم – حقوق كیفری ایران

 

 

گفتار پنجم – اسناد بین المللی

 

 

     فصل چهارم – حبس در منزل

 

گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا

 

 

گفتار دوم – مزایا و معایب

 

 

گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی

 

 

گفتارچهارم – حقوق كیفری ایران

 

 

گفتار پنجم – اسناد بین المللی

 

 

     فصل پنجم – تعلیق

 

گفتار اول – تعریف و فلسفه

 

 

گفتار دوم – انواع

 

 

گفتار سوم – مزایا و معایب

 

 

گفتار چهارم – حقوق جزای اسلامی

 

 

گفتار پنجم – حقوق كیفری ایران

 

 

     مبحث اول – سابقه تاریخی

 

 

     مبحث دوم – شرایط

 

 

     مبحث سوم – آثار

 

 

     مبحث چهارم – وظایف مقام قضایی

 

 

     مبحث پنجم – فسخ

 

 

گفتار ششم – اسناد بین المللی

 

 

     فصل ششم – آزادی مشروط

 

گفتار اول – تعریف و فلسفه

 

 

گفتار دوم – تاریخچه

 

 

گفتار سوم – مزایا و معایب

 

 

گفتارچهارم – حقوق جزای اسلامی

 

 

گفتار پنجم – حقوق كیفری ایران

 

 

     مبحث اول- سابقه تاریخی

 

 

     مبحث دوم- شرایط

 

 

     مبحث سوم- آثار

 

 

گفتار ششم – اسناد بین المللی

 

 

نتیجه گیری

 

منابع و ماخذ

 

پیوستها

 

چكیده انگلیسی

 

مقدمه

 

1- طرح مساله

در سالهای اخیر، مجازات حبس ، موضوع ایرادات فراوانی قرار گرفته است . به همین جهت، مساله جایگزین ساختن حبس با مجازاتهای مناسبتر دیگری كه از مضرات و مفاسد آن به دور باشند به طور جدی مطرح گردیده است. اگرچه این مساله در مورد تمام بزهكاران اعم از اطفال و بزرگسالان حائز اهمیت است لیكن با توجه به ویژگیهای اطفال بزهكار و لزوم داشتن نگرش خاص نسبت به این دسته و نیز افزایش نرخ بزهكاری اطفال و نوجوانان در سراسر جهان، موضوع مورد بحث در خصوص این گروه ، مستلزم توجه بیشتری است.

بدین ترتیب، در این نوشته، انواع مجازاتهای جایگزین ، شرایط و نحوه اجرا، مزایا و معایب و سایر مسائل پیرامون آنها در مورد اطفال بزهكار مورد مطالعه قرار خواهد گرفت كه ضمن بحثهای كلی در خصوص آلترناتیوهای حبس كه بسیاری از آنهادر مورد بزرگسالان نیز قابل استفاده می باشد، توجهی ویژه به واكنشهای متخذه در برابر اطفال و نوجوانان بزهكار خواهد داشت.

علاوه بر این، چندی است كه موضوع مجازاتهای جایگزین، خصوصاً در مورد اطفال بزهكار، در ایران نیز مطرح شده و مسوولین امر نیز با برگزاری همایشها و سمینارهای متعددی علاقه خود را به این موضوع، ابراز نموده اند و حتی لوایحی نیز جهت ایجاد و اجرای آلترناتیوها تنظیم شده است. از طرف دیگر در حوزه بین المللی نیز مساله بزهكاری اطفال و نحوه واكنش در برابر آن مورد توجه قرار گرفته و خصوصاً سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه های متعددی نشان داده كه برای این امر، اهمیت ویژه ای قائل است…

 

دانلود مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا