تحقیق و پروژه

دانلود مجموعه تست سالهای گذشته (مجموعه تربیت بدنی) 2021

دانلود مجموعه تست سالهای گذشته (مجموعه تربیت بدنی) 2021

دانلود مجموعه تست سالهای گذشته (مجموعه تربیت بدنی) 2021

لینک دانلود محصول

مجموعه تست سالهای گذشته (مجموعه تربیت بدنی)

توضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته تربیت بدنی  ویژه کنکور سال 95 – به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

سوالات تست دروس زیر در سالهای اخیر

زبان عمومی وتخصصی

فیزیولوژی و تغذیه ورزش

آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی

حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی

رشد و یادگیری حرکتی

حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی

مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی

پاسخنامه

زبان عمومی و تخصصی
PART A: Vocabulary
Directions: choose the word or phrase (I), 2L or ‘$j that best completes each sequence.
Then mark the correct choice on your answer sheet!
1- A optician suggested that Churchill was wrong not in having ………… packed
with Hitler in 1941.
1) equated 2) pursued 3) featured 4) specified
2- An angry crowd through the gates of the president’s palace.
1) surged 2) triggered 3) coincided 4) approximated
3- The divers have begun to ………… to the surface of the water
1) retain 2) transmit 3) ascend 4) encounter
4- The Central Bink —– in the currency market today to stabilize the exchange rate
1) violated 2) intervened 3) attained 4) attempted
5- Unemployment has resulted in the pub1ics ………… with social conditions
1) submission 2) fluctuation 3) discrimination 4) disenchantment

فیزیولوژی و تغذیه ورزش
31ـ کار گیرندههای مفصلی هنگام فعالیتهای ورزشی کدام است؟
1) احساس فشار 2) افزایش میزان تهویه
3) جلوگیری از آسیب عضله 4) افزایش فشار خون و ضربان قلب
32ـ کدام یک از تارهای درون عضلانی، نرون حرکتی گاما را دریافت میکنند؟
 )1 دو سر تارهای برون دوکی 2) مرکز تارهای برون دوکی
3) دو سر تارهای درون دوکی 4) مرکز تارهای درون دوکی
 33 ـ افزایش حالت اسیدوز در مویرگهای عضلانی، کدام پیامد را به دنبال خواهد داشت؟
HCO افزایش 1(
3  –
در خون
2) تسهیل در اتصال اکسیژن به هموگلوبین
3) تسهیل در مهار مراکز تنفسی در ساقهی مغز
4) کاهش تنوس عضلات صاف دیوراهی مویرگی
34 ـ چه بخشی در CNS، اطلاعات دروندادی را از نواحی مختلف مغز دریافت کرده و آنهـا را بـرای آگـاه
کردن قشر حرکتی از الگوهای حرکتی مناسب ترکیب میکند؟
 1) ناحیه بروکادر زیر قشر حسی
2 ) هستهی دمدار عقدههای قاعدهای
3 ) هستهی قرمز عقدههای قاعدهای
4 ) نورونهای مخروطی در قشر پیش حرکتی

55 ـ اگر از هر یک از نمرات یک توزیع، 10 واحد کم کنیم و حاصل را بر عدد 15 تقسیم کنیم، میـانگین ایـن  نمرات 5 خواهد شد میانگین نمرات اصلی کدام است؟

آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی
 85 (4 30 (3 25 (2 15 (1
X Y
 3 9
 5 6
 7 4
 F طبقات
 51-55 1
 56-60 3
 61-65 4
 66-70 3
 71-75 1
 
56 ـ نمر هی 45 علی را در آزمون بیومکانیک در صورتی که میانگین این آزمـون 30 و انحـراف معیـار آن 10
باشد در نظر بگیرید، نمر هی T معادل نمرهی علی چند است؟
 85 (4 65 (3 15 (2 (5/1 1
57 ـ اگر میانگین نمرات تست آمادگی جسمانی 12 و واریانس آن 4 باشد، محمد چه نمرهای بگیرد تا حداقل
از حدود 84 درصد افراد نمرهی بیشتری گرفته باشد؟
 19 (8/ 4 15 (3 (4/3 2 (1 1
 58 ـ کدام عبارت صحیح است؟
 1) حمید 75 کیلوگرم است. 2) قد احمد 175 است.
 3) حسین 165 سانتیمتر است. 4) وزن اکبر 85 کیلوگرم است.
 59 ـ میا نهی اعداد 6 ،5 ،4 ،3 و 4، کدام است؟
 (5 4 (5/4 3 25/4 (2 (4 1
 60 ـ در یک آزمون 10 نفر نمره کامل گرفتهاند، رتبه آنها چقدر است؟
 (5/5 4 (5 3 (5/4 2 (1

رشد و یادگیری حرکتی
 
91 ـ کدام عبارت در خصوص دیدگاه سیستمهای پویا در پیدایش حرکت پایه دسترسی و چنگ زدن، صحیح
است؟
1) پیدایش چنگ زدن ودسترسی، نوعی بازتاب رشد دستگاه عصبی است.
2) حرکات ارادی برای دسترسی و چنگ زدن از طریق بینایی نیز کنترل . میشود
3) طول دست در حرکت پایه دسترسی و چنگ زدن تغییرات کیفی ایجاد می . کند
4) دسترسی هدایت شده بصری، انعکاسی از وحدت عملکرد بخشهای تحتانی مغز است.
92 ـ کدام عبارت در خصوص مطالعاتی که روی کودکان محیطهـای محـروم انجـام گرفتـه اسـت، صـحیح
میباشد؟
1) مهارت زیردستی، زیاد تحت تأثیر عوامل اجتماعی قرار ندارد.
2) کودکان پرورشگاهی در حرکات خزیدن و ایستادن تأخیر ندارند.
3) کودکان پرورشگاهی در رشد حرکات جابهجایی عق . بماندگی ندارند
4) راه رفتن کودکان سرخ پوست آریزونایی با کودکان عادی تفاوتی ندارد.
 93 ـ کدام دسته بازتابها سر را عمود و گذرگاههای تنفسی را باز نگه میدارد؟
1 ) بازتابهای ابتدایی 2 ) بازتابهای وضعی
3 ) بازتابهای جابهجایی 4) بازتابهای حیاتی
 94 ـ کدام عبارت در خصوص بینظمیهای ژنتیکی، صحیح است؟
1) پسران تحت تأثیر ژن معیوب قرار . میگیرند
2) دختران تحت تأثیر ژن معیوب قرار . میگیرند
3) نشانگان دان یکی از بینظ . میهای غالب است
4 ) کم خونی ناشی از کاهش گلبول قرمز نمونهای از بی ینظم های مغلوب است.

حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی
 
 111 ـ مکانیسم آسیب در انگشت شست اسکی بازان، کدام است؟
1) نزدیک شدن + باز شدن 2) نزدیک شدن + بسته شدن
3) دور شدن + بسته شدن 4) دور شدن + باز شدن
112 ـ ژیمناست جوان در حین انجام حرکت تعادلی بر روی یک پا دچار درد شدید و تورم در بـالای کشـکک
زانو میشود. در معاینه قادر به اکستانسیون زانو نمیباشد کدام یک از موارد زیر محتمل میباشد؟
1) پارگی عضله راست رانی 2) اسپرین عضله پلانتاریس
3) استرین عضلات همسترینگ 4) اسپرین رباط جانبی داخلی زانو
 113 ـ در تست عارضه «شانه شناگران» کدام حرکت موجب تشدید درد میشود؟
1 ) حرکت به پهلوی بازوی مصدوم و چرخش داخلی آن
2) حرکت به عقب بازوی مصدوم و چرخش خارجی آن
3) حرکت رو به جلوی بازوی مصدوم و چرخش خارجی ناگهانی آن
4) حرکت رو به جلوی بازوی مصدوم و چرخش داخلی ناگهانی آن
114 ـ به وجود آمدن تغییرات شیمیایی بعد از خون مردگی و کبودی که منجر به تبدیل آن بـه یـک تـوده ی
سخت و غیرمتحرك میشود چه آسیبی نام دارد؟
 (Stress fracture) فراکچر استرس (2 Myositis ossificans)) فیکن اوسی میوزیت (1
 (Bursitis) بورسیت (4 osteochondritis)) کاندریت استئو (3

مدیریت سازمانها و مسابقات ورزشی

 
 131 ـ ارکان کمیته ملی المپیک عبارتند از مجمع عمومی، ………….. .
1) هیأت اجرایی، دبیرخانه کل، کمیته تدارکاتی
2) هیأت اجرایی، آکادی ملی المپیک و پارالمپیک، خزانهدار
3) هیأت رئیسه، آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک، خزانهدار
4) هیأت رئیسه، دبیرخانه کل و خزانهدار
132 ـ اگر یک سازمان ورزشی بخواهد وسایل و لوازم ورزشی اضافی خود را بفروشد، از کـدام روش متـداول
استفاده میکند؟
1) مناقصه 2) مزایده 3) ترك مزایده 4 ) ترك مناقصه
 133 ـ مدیران کل تربیت بدنی استانها در کدام سطوح مدیریت ورزش کشور قرار میگیرند؟
1) میانی 2) فوقانی 3) عملیاتی 4) خط مقدم
 134 ـ صدور بخشنامهی تنظیم بودجه برعهدهی کدام نهاد است؟
1 ) قوهی مجریه 2 ) قوهی قضاییه 3) شورای اقتصاد 4) قوه مقننه
135 ـ در مراسم رژه افتتاحیه یونیور سیادهای جهانی دانشجویان، ترتیب رژه کاروان ورزشی کشور میزبـان
چگونه است؟
1) در صفوف میانی 2) به ترتیب حروف الفبا و نام کشور میزبان
3) اولین تیم صفوف رژه 4 ) آخرین تیم صفوف رژه

 نوع فایل: Pdf

  سایز: 15.5mb

 تعداد صفحه:481
 

دانلود مجموعه تست سالهای گذشته (مجموعه تربیت بدنی) 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا