تحقیق و پروژه

دانلود بررسی عوامل موثر بر تقاضا و عدم بازپرداخت اعتبارات کشاورزی 2021

دانلود بررسی عوامل موثر بر تقاضا و عدم بازپرداخت اعتبارات کشاورزی 2021

دانلود بررسی عوامل موثر بر تقاضا و عدم بازپرداخت اعتبارات کشاورزی 2021

لینک دانلود محصول

بررسی عوامل موثر بر تقاضا و عدم بازپرداخت اعتبارات کشاورزی

 

بخش کشاورزی نقش عمده­ای در تولید ناخالص داخلی و ایجاد فرصتهای شغلی در کشور دارد. مسلما اعتبارات بانكی نقش مهمی در توسعه این بخش دارند.در این پژوهش ابتدا به روش  حداکثر راستنمایی مدل پروبیت برای بررسی عوامل موثر بر تقاضای وام برگزیده شد.از بین متغیر های مورد بررسی تحصیلات، سطح زیر کشت، پس انداز، ارزش زمین، درامد كل  و بیمه مزرعه تاثیرمثبت و معنی داری بر تقاضای وام دارند. متغیرهای جنسیت، سن، سنتی بودن كشت نیز  تاثیر منفی و معنی‌داری بر تقاضای وام دارند. برای بررسی بیشتر عوامل موثر بر میزان وام دریافتی توسط روشOLS  محاسبه شد. از بین متغیرها مورد بررسی پس انداز، درآمد غیرکشاورزی،سطح زیر كشت و ارزش زمین،  دارای تاثیر مثبت و معنی داری بر میزان وام دریافتی هستند. جنسیت نیز تاثیر منفی و معنی داری بر میزان وام دریافتی دارد.

در مرحله بعد عوامل موثر بر عدم بازپرداخت وام شناسایی شد. ابتدا توسط روش حداکثر راستنمایی مدل پروبیت برای این بررسی برگزیده شد. از بین متغیرهای مورد بررسی متغیرهای بیمه، پس انداز، درآمد کل و تعداداقساط وام  تاثیر مثبت و معنی داری بر باز‌پرداخت به موقع وام داشته‌اند. متغیرهای زمان انتظار برای دریافت وام، سن و درصد سهم وام از کل سرمایه نیز تاثیر منفی بر بازپرداخت وام داشته‌اند. در پایان پیشنهاد می‌شود بانك از بیمه‌نامه محصول به عنوان وثیقه استفاده كند زیرا بیمه‌نامه محصول جایگزین مناسبی برای وثیقه وام است و از جدا شدن کشاورز از زمین و تولید به علت بروز بلایای طبیعی جلوگیری می‌کند. همچنین در صورت افزایش دانش كشاورزان، توسعه فعالیت‌های کشاورزی و استفاده از فناوری‌های نوین قابل پیش بینی است.

کلید واژه: بازپرداخت وام،  بردسیر، تقاضای وام، مدل لاجیت و پروبیت

 

فهرست مطالب

 

فصل­اول: کلیات

1-1- مقدمه………………………………………………………   1

1-2- ضرورت انجام تحقیق………………………………………3

1-3- فرضیات تحقیق………….. ……………………………….5

1-4- اهداف مطالعه………… …………………………….5

1-5- ساختار پایان نامه………. …………………….6

فصل­دوم: بررسی منابع

2-1- مقدمه…………………………………………7

2-2- مطالعات خارجی …………………………..7

2-3- مطالعات داخلی……………………….. 16

2-4- جمع­بندی…………………………………… 18

فصل سوم:مبانی نظری و متدلوژی

3-1- مقدمه……………….. ……………………..29

3-2- مفهوم اعتبار………………………………….29

3-3- طبقه بندی انواع اعتبار………. ………………….29

3-4-تسهیلات اعطایی بانک از نظر منابع مالی…………………………..31

3-5-نقش اعتبارات در توسعه کشاورزی……………………………….. 35

3-6-روش اقتصاد­سنجی…………. ………………36

3-7-متدلوژی………….. ………………..36

3-7-1-مدل احتمال خطی……………………….37

3-7-2-مدل لاجیت………………………39

3-7-3-مدل پروبیت……………………42

3-7-4-مقایسه مدل لاجیت با پروبیت………………44

3-7-5-اثرات نهایی……………………..44

3-7-5-اثر «نموی»یا«نهایی»یك متغیر توضیحی…………………..45

3-7-6- آزمونF…………………………………… 45

3-8- جامعه آماری…………………..47

فصل چهارم:تحلیل نتایج

4-1- مقدمه……………………48

 4-2-ویژگی­های شغلی،شخصیتی و مدیریتی کشاورزان مورد مطالعه………….48

4-3- بررسی عوامل موثر بر تقاضای وام……………………….51

4-4-بررسی عوامل موثر بر میزان وام دریافتی……………………………….56

4-5-عوامل موثر بر عدم باز پرداخت وام…………………………………59

فصل پنجم: جمع­بندی و پیشنهادات

5-1-جمع بندی………………………. 64

 5-2 پیشنهادات…………………..66

منابع…………………………..67

پیوستها………………………….73

فهرست جداول

جدول 2-1 خلاصه مطالعات انجام شده……….20

جدول 3-1- تسهیلا ت اعطایی تبصره‌ای بانک‌ها بر بخشهای دولتی و غیر دولتی(بانکهای تخصصی)طی دوره 1378-1387  واحد:میلیارد ریال…………….32

جدول3-2- تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی بر حسب مدت زمان طی دوره 1378-1387  واحد:میلیارد ریال………….. 33

جدول3-3- تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی بر حسب فعالیت طی دوره 1378-1387  واحد:میلیارد ریال…………… 34

جدول 4-1- ویژگی های شغلی و شخصیتی جامعه در مورد مطالعه(به لحاظ آماری)………..50

جدول 4-2- روش حداکثر راستنمایی برای انتخاب بین مدل لوجیت و پروبیت(تقاضای وام)…………….. 52

جدول4-3- تخمین پروبیت به روش حداكثر راستنمایی  برای بررسی عوامل موثر بر تقاضای وام……….53

جدول 4-4- تخمین به روش حداقل مربعات برای بررسی عوامل موثر بر میزان وام……………57

جدول 4-5- روش حداکثر راستنمایی برای انتخاب بین مدل لوجیت و پروبیت(باز پرداخت وام )……….60

جدول 4-6 -تخمین پروبیت به روش حداكثر برای بررسی عوامل موثر بر باز پرداخت وام………….61

فهرست نمودارها

 نمودار 3-1- یک تابع توزیع تجمعی کومولاتیو(cde)………….39

نمودار 3-2- توزیع‌های تجمعی پروبیت ولاجیت……………………44

دانلود بررسی عوامل موثر بر تقاضا و عدم بازپرداخت اعتبارات کشاورزی 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا