تکنولوژی

کامپیر24 | ثبت زلزله ۴.۵ در “سرخون” و زلزله ۴.۱ در” کرمان”

کامپیر24 | ثبت زلزله ۴.۵ در “سرخون” و زلزله ۴.۱ در” کرمان”

کامپیر24 | ثبت زلزله ۴.۵ در “سرخون” و زلزله ۴.۱ در” کرمان”

به گزارش ایسنا، در هفته گذشته در “سرخون” استان چهارمحال و بختیاری زلزله ای به بزرگای ۴.۶ رخ داد که به گفته دکتر بیت اللهی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی این زلزله در مجاورت با دریاچه سد کارون ۴ (حدود ۳.۵ کیلومتری لب دریاچه) و فاصله ۹ کیلومتری از “آکس سد” است و گسل مسبب زلزله احتمالا شاخه “سبزکوه” از گسل بزرگ “زاگرس مرتفع” است.

علاوه بر آن در هفته گذشته  “راور” استان کرمان نیز زلزله ای به بزرگای ۴.۱ و “باغین” استان کرمان زلزله ای به بزرگای ۴.۴ را تجربه کردند.

شنبه ۲۴ اردیبهشت

در “بهاباد” استان یزد زلزله‌ای به بزرگای ۳.۸ ریشتر در عمق ۹ کیلومتری زمین رخ داد و کانون آن در ۱۵ کیلومتری بهاباد، ۴۷ کیلومتری کوهبنان و ۵۵ کیلومتری بافق این استان گزارش شد.

یکشنبه ۲۵ اردیبهشت

در “سنگان” استان خراسان رضوی زلزله ای به بزرگای ۳.۶ ریشتر در عمق ۸ کیلومتری زمین رخ داد و کانون این زلزله در ۴۵ کیلومتری سنگان، ۵۰ کیلومتری نشتیفان و ۵۴ کیلومتری حاجی آباد این استان بوده است.

“راور ” استان کرمان نیز در این روز، زلزله ای به بزرگای ۴.۱ ریشتر در عمق ۹ کیلومتری زمین تجربه کرد و کانون آن در ۲۴ کیلومتری راور، ۴۷ کیلومتری کوهبنان و ۵۲ کیلومتری کیانشهر استان کرمان گزارش شد.

دوشنبه ۲۶ اردیبهشت

در “پیش قلعه” استان خراسان شمالی زلزله ۲.۶ریشتری، در منطقه” چاه دادخدا” استان کرمان زلزله ۲.۹ریشتری و در منطقه “هویزه” استان خوزستان زلزله ۲.۹ ریشتری رخ داد.

“انبارالوم” استان گلستان با زمین‌لرزه ای به بزرگای ۳.۶ ریشتر در عمق ۲۳ کیلومتری زمین لرزید و کانون آن ۱۸ کیلومتری انبار الوم، ۱۹ کیلومتری اینچه برون و ۳۶ کیلومتری آق قلا این استان اعلام شد.

“راور” استان کرمان زمین‌لرزه ای به بزرگای ۳.۵ ریشتر در عمق ۱۲ کیلومتری زمین را تجربه کرد و کانون آن در ۲۷ کیلومتری راور، ۴۴ کیلومتری کوهبنان و ۵۱ کیلومتری منطقه کیانشهر این استان بوده است.

سه شنبه ۲۷ اردیبهشت

در “دوزین” استان گلستان زلزله ۲.۹ریشتری، در منطقه “هجدک” استان کرمان زلزله ۲.۷ریشتری، در “سالند” استان خوزستان زلزله ۲.۸ ریشتری رخ داد.

در “اندیشمک” استان خوزستان بعد از زلزله ۲.۵ریشتری، زمین‌لرزه ای به بزرگای ۳.۷ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین را تجربه کرد و کانون آن در ۳۰ کیلومتری اندیمشک، ۳۱ کیلومتری شوش و ۳۵ کیلومتری دزفول این استان بوده است.

در “قلعه قاضی” استان هرمزگان زلزله ای به بزرگای ۳.۲ ریشتر در عمق ۹ کیلومتری زمین رخ داد و کانون آن در ۳۲ کیلومتری قلعه قاضی، ۳۷ کیلومتری تخت و ۳۹ کیلومتری فین این استان گزارش شد. زلزله ۳.۲ در عمق ۲۸ از دیگر رخدادهای لرزه ای این منطقه است.

در این روز منطقه “فین” استان هرمزگان نیز با زلزله ای به بزرگای ۳.۲ ریشتر در عمق ۱۳ کیلومتری زمین لرزید و کانون آن در ۳۴ کیلومتری فین، ۳۴ کیلومتری بندرعباس ۳۵ کیلومتری قلعه قاضی این استان گزارش شد.

“وراوی” استان فارس زلزله ای به بزرگای ۳.۴ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین را تجربه کرد و کانون آن در ۷ کیلومتری وراوی، ۱۶ کیلومتری مهر و ۲۱ کیلومتری علامرودشت استان فارس بوده است.

در “راور” استان کرمان زلزله ای با بزرگای ۳.۱ ریشتر در عمق ۱۲ کیلومتری زمین به ثبت رسید و کانون آن در ۲۷ کیلومتری راور، ۴۶ کیلومتری کوهبنان و ۵۲ کیلومتری کیانشهر این استان بوده است.

“سرخون” استان چهارمحال و بختیاری بعد از زلزله ای به بزرگای ۳.۸ریشتر، زمین‌لرزه دیگری را با بزرگای ۴.۶ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین را تجربه کرد و کانون آن ۱۳ کیلومتری سرخون و ۳۷ کیلومتری لردگان استان چهارمحال وبختیاری و ۱۹ کیلومتری دهدز استان خوزستان بوده است.

چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت

در “شاندرمن” استان گیلان زلزله ۲.۹، درح استان خراسان جنوبی زلزله ۲.۵، رخ داد.

“راور” استان کرمان زلزله ای به بزرگای ۳.۳ ریشتر در عمق ۸ کیلومتری زمین را تجربه کرد و کانون آن در ۲۰ کیلومتری راور، ۴۹ کیلومتری کوهبنان و ۵۱ کیلومتری کیانشهر این استان بوده است.

“باغین” استان کرمان با زلزله ای به بزرگای ۴.۴ ریشتر در عمق ۹ کیلومتری زمین لرزید و کانون آن در ۱۹ کیلومتری باغین، ۲۱ کیلومتری بردسیر و ۳۳ کیلومتری نگار این استان گزارش شد.

زلزله ۳.۵ ریشتری در منطقه”سرخون” استان چهارمحال و بختیاری از دیگر رخدادهای لرزه ای روز ۲۸ اردیبهشت بود که این زلزله در عمق ۱۷ کیلومتری زمین و در ۱۴ کیلومتری سرخون و ۳۶ کیلومتری لردگان  چهارمحال وبختیاری و ۲۰ کیلومتری دهدز، خوزستان این استان گزارش شد.

“سفیدسنگ” استان خراسان رضوی با زلزله ای به بزرگای ۳.۹ ریشتر در عمق ۸ کیلومتری زمین لرزید و کانون آن در ۳۴ کیلومتری سفید سنگ، ۴۰ کیلومتری نصراباد و ۴۴ کیلومتری مزدآوند این استان به ثبت رسید. زلزله ۲.۶ از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.

در “سالند” بعد از یک زلزله ۳.۳ ریشتری در عمق ۱۰ کیلومتری زمین، زلزله دیگری با بزرگای ۳.۴ ریشتر در عمق ۱۴ کیلومتری زمین رخ داد و کانون رومرکز این رخداد لرزه ای در ۱۰ کیلومتری سالند، ۲۰ کیلومتری گتوند و ۲۲ کیلومتری لالی این استان بوده است.

“قصرشیرین” استان کرمانشاه با زلزله ای به بزرگای ۳.۱ ریشتر در عمق ۱۶ کیلومتری زمین لرزید و کانون آن در ۱۵ کیلومتری قصر شیرین و ۲۶ کیلومتری سرپل ذهاب استان کرمانشاه به ثبت رسید.

“فرسفج” استان همدان زلزله ای به بزرگای ۳.۲ ریشتر در  عمق ۱۶ کیلومتری زمین را تجربه کرد و کانون رومرکز آن در ۱۲ کیلومتری فرسفج، ۱۷ کیلومتری تویسرکان۲۳ کیلومتری سرکان این استان گزارش شد.

پنج شنبه ۲۹ اردیبهشت

در “سالند” استان خوزستان زلزله ۲.۶ ریشتری، در منطقه “هجدک” استان کرمان زلزله ۲.۵ ریشتری و در “ملایر” استان همدان زلزله ۲.۸ ریشتری به ثبت رسید.

در “زنگنه” استان همدان زلزله ای به بزرگای ۳.۲ ریشتر در عمق ۹ کیلومتری زمین رخ داد و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۱۱ کیلومتری زنگنه،۱۵ کیلومتری ملایر و ۱۸ کیلومتری سامن این استان بوده است.

منطقه”گیان” استان همدان با زمین‌لرزه ای به بزرگای ۳.۴ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین لرزید و کانون آن در ۴ کیلومتری گیان، ۵ کیلومتری برزول و ۸ کیلومتری نهاوند این استان بوده است.

“بستک” استان هرمزگان زلزله ای به بزرگای ۳.۱ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین را تجربه کرد و کانون آن در ۲۱ کیلومتری بستک، ۲۴ کیلومتری کوخرد و ۴۱ کیلومتری جناح این استان بوده است.

در این روز در منطقه”ریوش” استان خراسان رضوی با زلزله ای به بزرگای ۳.۳ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین لرزید و کانون آن در ۳۲ کیلومتری ریوش، ۳۶ کیلومتری عشق آباد و ۴۱ کیلومتری کدکن این استان بوده است. زلزله ۳ در عمق ۱۰ کیلومتری از دیگر رخدادهای لرزه ای این منطقه است.

در “شهداد” استان کرمان زلزله ای به بزرگای ۳.۲ ریشتر در عمق ۸ کیلومتری زمین لرزید و کانون آن در ۳۶ کیلومتری شهداد، ۴۵ کیلومتری هجدک و ۵۱ کیلومتری سیرچ این استان بوده است.

جمعه ۳۰ اردیبهشت

در منطقه “درب بهشت” استان کرمان زلزله ۲.۶ ریشتری رخ داد.

“فین” استان فارس نیز با زلزله ای به بزرگای ۳ ریشتر در عمق ۴ کیلومتری زمین لرزید.

“مزایجان” استان فارس نیز در این روز زلزله‌ای به بزرگای ۳ ریشتر در عمق ۴ کیلومتری زمین را تجربه کرد و رومرکز این رخداد لرزه ای در ۳۴ کیلومتری مزایجان، ۴۵ کیلومتری لار و ۶۳ کیلومتری گراش این استان گزارش شد.

در “سرجنگل” استان سیستان و بلوچستان زمین‌لرزه ای به بزرگای ۳.۵ ریشتر در عمق ۱۶ کیلومتری زمین رخ داد و کانون آن در ۴۲ کیلومتری سرجنگل، ۶۵ کیلومتری مسجد حضرت ابوالفضل و ۷۴ کیلومتری نوک آباد این استان بوده است.

“طبس” استان خراسان جنوبی با زلزله ای به بزرگای ۳ ریشتر در عمق ۵ کیلومتری زمین لرزید.

انتهای پیام

کامپیر24 | ثبت زلزله ۴.۵ در “سرخون” و زلزله ۴.۱ در” کرمان” 2021

لینک مطلب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا