تحقیق و پروژه

دانلود جزوه آزمون سال های گذشته (علوم باغبانی) رشته کشاورزی 2021

دانلود جزوه آزمون سال های گذشته (علوم باغبانی) رشته کشاورزی 2021

دانلود جزوه آزمون سال های گذشته (علوم باغبانی) رشته کشاورزی 2021

لینک دانلود محصول

جزوه آزمون سال های گذشته (علوم باغبانی)رشته کشاورزی

 

توضیحات محصول :کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش باغبانی -ویژه کنکور سال 95 – به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

دانلود جزوه آزمون سال های گذشته (علوم باغبانی)رشته کشاورزی   

مجموعه تست سال های اخیر
1. We have ………… All the latest safety features into the design so there is no need
to worry, about the project on that count.
1) derived 2) consisted 3) comprised 4) incorporated
2. She’s working for an overseas …………of the company and earning a huge salary
for an employee of her experience.
1) authority 2) accessory 3) subsidiary 4) supplementary
3. Many experts …………Rewarding your child for good behavior but few would
suggest punishment for bad behavior.
1) amend 2) acquire 3) attribute 4) advocate
4. Malnutrition in the region is quite ………… , affecting up to 78% of children
under five.
1) conflicting 2) widespread 3) attribute 4) advocate
میوه کاری
31ـ تغییر رنگ میوه خرما در کدام مرحله اتفاق میافتد؟
1) تمار 2) خلال 3) رطب 4) کیمری
32ـ درخت انار به سرمای بیش از حد زمستان و سرمای دیررس بهاره چه عکسالعملی نشان میدهد؟
1) حساس است.
2) حساس نیست و درجه حرارتهای زیر صفر را تحمل میکند.
3) حساسیت آن بستگی به رقم دارد و اصولاً حساس نیست.
4) حساسیت آن به شرایط تغذیهای و آبیاری بستگی دارد.
33ـدانه گرده لازم برای گردهافشانی انجیرهای خوراکی از کدام محصول انجیر کاپریفیگ تأمین میشود؟
 Sanpedro (4 Profichi (3 Mamme (2 Mammoni (1
34ـدر کدام درخت میوه هم گلهای هرمافرودیت(دوجنسی) و هم گلهای یکجنسی(گلهـای نـر) دیـده
میشود؟
1) پرتقال و النسیا 2) زردآلو 3) زیتون 4) گلابی
خاك شناسی و گیاه شناسی
61ـ یکی از عوامل مؤثر در میزان رطوبت قابل استفاده خاك است:
1) رنگ خاك pH (2 خاك 3) عمق خاك 4) درصد آهک
62ـ کدام یک از موارد زیر تحت تأثیر عملیات شخم تغییر نمینماید؟
1) ساختمان خاك 2) بافت خاك
3) میزان تخلخل 4) وزن مخصوص ظاهری خاك
63ـ کدام یک از مشکلات زیر مربوط به خاكها شنی است؟
1) زهکشی ضعیف 2) مواد آلی کم 3) تهویه ضعیف 4) فرسایشپذیری
64ـ درصد معدنی شدن ماده آلی خاك در کدام یک از نسبتهای C/N بیشتر است؟
 400 (4 80 (3 50 (2 10 (1
65ـ چنانچه جرم مخصوص ظاهری خاك 1/2 gem -3 باشد درصد ذرات جامد خاك تقریباً چقدر است؟
 65 (4 55 (3 45 (2 35 (1
ازدیاد نباتات
90ـ کدام یک از محیط کشتهای زیر قبل از استفاده نیاز است استریل گردد؟
1) پامیس 2) پرلیت 3) راك وول 4) ورمی کولیت
2 به گل 91ـ در چه زمانی بیشترین نیاز به افزودن CO
خانه است؟
1) تابستانـ ظهر 2) تابستانـ صبح 3) زمستانـ صبح 4) زمستانـظهر
92ـ استفاده از کدام تکنیک میتواند گیاه را از حالت بلوغ به فاز نونهالی برگرداند؟
1) تیمار با اکسین در قسمتهای پایینی گیاه
2) سرزنی مکرر بخشهای بالغ گیاه
3) پیوند مکرر بخش بالغ روی پایههای پاکوتاه
4) پیوند مکرر روی پایههای بذری نونهال
93ـ خواب ناشی از عامل فیزیولوژیکی درون بذر چه نام دارد؟
 Endodormancy (2 Ecodormancy (1
 Quiscence (4 Paradormancy (3
 
فیزیولوژی و فیزیولوژی بعد از برداشت
120ـ علایم کمبود نیتروژن با علایم کمبود یک از این عناصر معدنی شباهت دارد؟
1) آهن 2) مولیبدن 3) منیزیم 4) منگنز
121ـ کدام یک از این موارد صحیح است؟
1) پدیده تعرق در کلیه گیاهان قابل رویت است.
2) پدیده تعرق ازطریق روزنههای هوایی صورت میگیرد.
3) عامل تعرق فشاری است که در ریشه ایجاد میشود.
4) عامل تعرق از پتانسیل اسمزی در سلولهای هیداتود است.
122ـ فرمول شیمیایی کلروفیل a کدام است؟
 C55H70O6 4 N Mg (2 C55H72O5 4 N Mg (1
 C20H29OH (4 C H40 56 (3
123ـ اگر انتالپی (Enthalpy) با H نمایش داده شود، در یک واکنش DH ………. نمایشگر تولید حرارت بوده
و در نتیجه واکنش ………. است.
1) منفی، اگزوترمیک 2) مثبت، آندروترمیک
3) منفی، آندوترمیک 4) مثبت، اگزوترمیک
پاسخنامه
1ـ گزینه 4) کلمه incorporated به معنی به هم پیوستن درست است.
2ـ گزینه Subsidiary (3 به معنی شعبه یا زیرمجموعهای از یک شرکت درست است.
3ـ گزینه amend (4 به معنی اصلاح کردن و تحریم کردن، acquire به معنی بـه دسـت آوردن و attribute بـه معنـی
نسبت داد ن است و گزینه advocate 4 به معنی طرفداری کردن
4ـ گزینه Conflicting (2 به معنی ناسازگار widespread به معنی شایع attribute به معنی نسبت دادن و و advocate
به معنی طرفداری کردن است.
5ـ گزینه intensity (1 به معنی شدت
6ـ گزینه 1) به معنی فطری درست است.

 

دانلود جزوه آزمون سال های گذشته (علوم باغبانی) رشته کشاورزی 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا