تحقیق و پروژه

دانلود عرضه و تقاضا اصلی 2021

دانلود عرضه و تقاضا اصلی 2021

دانلود عرضه و تقاضا اصلی 2021

لینک دانلود محصول

عرضه و تقاضا اصلی


نگاهی كوتاه بر تورم وتوزیع درآمد:

http://www.eghtesadi.ir/

تورم ونوزیع نا برابر درآمدها از مشكلاتی است كه اكثر كشورهای جهان با آن مواجه هستند ، ومقابله با هردو ازجمله اهداف سیاستهای اقتصادی دولتها محسوب می گردد.

توزیع درآمدها تا حدود زیادی تحت تاثیر نرخ تورم است . آثار افزایش تورم دراقتصاد عمدتا” ازطریق توزیع نا برابر درآمدها وفشارهای ناشی ازآن درجامعه ظهور می یابد.

هم تورم وهم توزیع نابرابر درآمدها آثار وتبعات منفی وزیانباری ازخود برجای می گذارند ومی توانند موجبات تغییرات ساختاری دراقتصاد را بوجود آورند ، تغییر درنحوه والگوی مصرف ازجمله این تغییرات محسوب می شود.

تورم فقیر را فقیرتر وغنی راغنی تر می نماید . تورم توام با ركود ممكن است بطور صوری توزیع درآمدها را عادلانه تر نشان دهد.توزیع ثروتها بیش از توزیع درآمدها تحت تاثیر تورم قرار می گیرد .

مشكل است با داشتن تورم بالا، به توزیع نسبتا”برابر درآمدها دست یافت. درنرخهای تورم پائین این امر ممكن تر بنظر می رسد.

چگونگی توزیع درآمدها دركشورها تا حدود زیادی به سهم دولتها دراقتصاد بستگی دارد. مقایسه صحیح وضعیت توزیع درآمد كشورها بایستی با توجه به این مسئله مهم باشد. انتظار می رود كشورهائی كه دولتها درآن سهم بیشتری دراقتصاد دارند توزیع درآمدهای عادلانه تری داشته باشند.

سیاستهای توزیع درآمدی وكنترل تورمی باید هماهنگ اتخاذ شوند درغیر اینصورت حصول به هردوی این اهداف میسر نخواهد بود.

دانلود عرضه و تقاضا اصلی 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا