تحقیق و پروژه

دانلود مقایسه سبک های دلبستگی و پیوند با والدین در بیماران مبتلا به اختلال های وسواس فکری- عملی، اضطراب فراگیر و افسردگی 2021

دانلود مقایسه سبک های دلبستگی و پیوند با والدین در بیماران مبتلا به اختلال های وسواس فکری- عملی، اضطراب فراگیر و افسردگی 2021

دانلود مقایسه سبک های دلبستگی و پیوند با والدین در بیماران مبتلا به اختلال های وسواس فکری- عملی، اضطراب فراگیر و افسردگی 2021

لینک دانلود محصول

 هدف پژوهش حاضر مقایسه سبک­های دلبستگی و پیوند با والدین در بیماران مبتلا به اختلال­های وسواس فکری- عملی، اضطراب فراگیر و افسردگی است. فرض اصلی پژوهش این است که بین بیماران مبتلا به گروه­های اختلال اضطراب فراگیر- وسواسی و افسرده در سبک های دلبستگی و پیوند با والدین تفاوت وجود دارد.

روش کار: این پژوهش از نوع علّّی- مقایسه­ای بوده و جامعه آماری آن کلیه افراد مراجعه­كننده به درمانگاه­های دولتی و خصوصی شهر اردبیل از ماه شهریور تا بهمن سال 1388می باشد. نمونه مورد مطالعه شامل 38 نفر مبتلا به اضطراب فراگیر، 36 نفر مبتلا به وسواس فکری- عملی و 36 نفر مبتلا به افسردگی هستند که به پرسش­نامه­های سبک دلبستگی برنان-کلارک و شیور، پیوند با والدین پارکر توپلینگ و براون، پرسش­نامه اضطراب و افسردگی بک جواب دادند. داده­ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی توکی مورد تحلیل قرار گرفتند. 

یافته ها: نتایج نشانگر آن است که بین سه گروه بالینی از نظر سبک­های دلبستگی و پیوند با والدین تفاوت معناداری در سطح 05/0 < P وجود دارد.

بحث و نتیجه­ گیری: سبک­های دلبستگی ناایمن اضطرابی با اختلال­های اضطرابی و خلقی مرتبط است و سبک دلبستگی اجتنابی در میان این اختلال­ها به ندرت گزارش شده است.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

روش کار

ابزارهای پژوهش

یافته ها

بحث و نتیجه ­گیری

منابع

جدول 1: فراوانی بیماران مبتلا به اضطراب فراگیر، افسردگی و وسواس در نوع سبک دلبستگی و نوع پیوند با والدین

جدول 2: تحلیل واریانس چندمتغیره برای مقایسه میانگین های گروه های اضطراب فراگیر، افسردگی و وسواس فکری- عملی بر اساس سبک دلبستگی و پیوند با والدین

جدول 3: آزمون تعقیبی توکی جهت مقایسه تفاضل میانگین نمرات سبک دلبستگی و پیوند والدین در گروه های بالینی

 

دانلود مقایسه سبک های دلبستگی و پیوند با والدین در بیماران مبتلا به اختلال های وسواس فکری- عملی، اضطراب فراگیر و افسردگی 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا