تحقیق و پروژه

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی 2021

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی 2021

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی 2021

لینک دانلود محصول

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی

 

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 80

 

 

كثرت تعاريف بهره وري كه از جانب صاحبنظران و محققان اين رشته ارائه شده است بقدري زياد است كه ممكن است افراد و محققان را به تعجب بيندازد. اما اين امر به هيچ وجه شگفت انگيز نيست زيرا كه تعاريف بهره وري از ديدگاه اقتصاددانان ، سياستمداران ، مديران و ساير گروهها با توجه به هدفهايشان فرق مي كند و يك تعريف كه مطلوب اقتصاددانان است ممكن است از نظر مديران چندان كاربرد نداشته باشد و آن را براي خود مناسب تشخيص ندهد و يا مديران مفهومي از بهره وري ارائه دهند كه براي سايرين قابل تعميم نباشد(ابطحي و كاظمي ، 1379 ، ص 10).

بنابراين بهره وري موضوعي است كه با هاله اي از ابهام در هم آميخته و به طرق مختلف قابل تعبير است و هر يك از اين تعابير مي تواند براي ارضاي هدف يا هدفهاي گروهي خاص مفيد فايده باشد. يك تعبير به زعم اقتصاد دانان مناسب است ، تعبير دوم موافق نظر سياستمداران است ، تعبير سوم به كار مديران مي آيد. و بالاخره تعبير چهارم ممكن است مددگر كارگران باشد. پس
مي توان ادعا كرد به تعداد تاليفاتي كه در زمينه بهره وري وجود دارد ، تعاريف گوناگون از آن ارائه شده است. بهره وري يا بهره بري در فرهنگ واژگان فارسي چنين معني شده است ، سود برندگي ، با فايدگي و كاميابي ولي بهره وري با اين معني نمي تواند دربرگيرنده مفهومي باشد كه امروزه از آن استفاده مي شود. واژه بهره وري را با واژه ProducTivity كه به معناي سرشاري حاصلخيزي ، باروري و استعداد توليدي است ، معادل قرار داده اند.(مديريت بهره وري بنياد، 1379).

اين لغت از يك سو واژه اي تكنيكي در علم اقتصاد ، مديريت و مهندسي است و از سوي ديگر يك واژه عمومي كارگزاران، مديران ، كاركنان سازمان ها و ساير اقشار جامعه است. در بيان اول با تعاريف خاص تكنيكي و تقريبا غيرقابل انعطاف مواجه اند. يعني بهره وري يك معيار اندازه گيري عملكرد است كه با نسبت ورودي (يا ارزش هاي توليديش) به خروجي (منابع و ارزش هاي مصرف شده) تعريف مي شود. اما در بيان دوم اين واژه معاني گسترده و قابل انعطافي نظير كار و تلاش بيشتر ، محصول فراوان تر ، توليد بيشتر ، كاهش هزينه ، قيمت مناسب ، صرفه جويي ضايعات كمتر ، تلف نكردن وقت، آرامش ، رفاه ، توسعه اقتصادي ، بهبود و سازندگي مداوم و… را دارد. در يك سازمان به هر دو صورت از كلمه بهره وري استفاده مي كنند. بنابراين به هر تعبيري كه وضعيت سازمان را نسبت به قبل بهتر كند يك اقدام بهره وري خوانده مي شود.(اقدسي ، 1375)

به طور كلي مي توان گفت بهره وري يك رابطه بين مقدار ستانده1 (مقدار توليد شده) و مقدار نهاده 2(مقدار منابع به كار رفته در جريان توليد) مي باشد. بهره وري يك نسبت بين خروجي (كالاها و خدمات ) و ورودي (نهادهاي مصرف شده) در فرايند توليد است. به عبارت ديگر :

= بهره وري

ستاده

نهاده

بنابراين بهره وري بيان مي كند كه از يك واحد نهاده ، چند واحد ستاده مي توان به دست آورد. (راهنماي جامع مديريت بهره وري ، 1379)

ولي اين معنا براي كاركنان ملموس نبوده و هيچ پيام برانگيزاننده ماندگاري براي كاركنان ندارد. حتي مديران نيز ترجيح مي دهند اينگونه محاسبات كه با ارقام سروكار دارد را به ديگران واگذار كنند.

ولي به صورت جامع تر بهره وري را مي توان «درستكاري و خردمندي» معنا كرد. درستكاري از آن جهت كه همواره مي بايست كارها را به درستي انجام داد و اندازه زمان و هزينه را نگاه داشت و درستكاري يعني كارايي. خردمندي از آن جهت كه مي بايست كارها را بر حسب اهميتشان اولويت بندي كرده و به ترتيب اولويت نسبت به انجام كارها اقدام نمود كه اين همان اثربخشي است و بهره وري تلفيقي است از كارايي و اثربخشي و ارزشها است(كسائيان ، 1381).

بنابراين مي توان گفت بهره وري تركيبي از كارايي[1] و اثربخشي[2] است كارايي به استفاده كردن از منابع ارتباط دارد. حال آنكه اثربخشي با نحوه عملكرد مرتبط است. بنابراين بهره وري بايستي با كارايي و اثربخشي سازگار و هم جهت باشد تا اولا در بلند مدت پايدار باشد ثانيا علاوه بر منافع توليد كننده (سازمان)، منافع مصرف كننده و جامعه را نيز شامل گردد.(ساعتچي ، 1380).

 

11-output

22-input

[1]EFFICIENCY

[2] EFFECTIVENESS

 

فهرست مطالب

تعريف بهره وري

تعريف بهره وري از ديدگاه سازمانهاي بين المللي

سازمان همكاري اقتصادي و توسعه

سازمان بين المللي کار در تعريف بهره وري مي گويد

آژانس بهره وري اروپا[1] بهره وري را چنين تعريف كرده است

بهره وري طبق تعريف سازمان بهره وري آسيا

نظر مركز بهره وري ژاپن

تعريف بهره وري از نقطه نظر صاحب نظران و شخصيتهاي گوناگون

ديدگاهها و تعابير گوناگون از مفهوم بهره وري

پيشينه مفهوم بهره وري

تحليل مفهوم بهره وري

برداشت هاي نادرست از مفهوم بهره وري

بهره وري در سطوح مختلف

رابطه بهره وري با ساير مفاهيم

انواع اساسي بهره وري

عوامل موثر بر بهره وري

عوامل داخلي

عوامل سخت افزاري

عوامل نرم افزاري

عوامل خارجي

عوامل ساختاري

منابع طبيعي

دولت و عوامل زيربنايي

بهره وري نيروي انساني

اهميت نيروي انساني در بهره وري

نقش و اهميت بهره وري نيروي انساني

عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني

عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني از ديدگاه سازمان بين المللي كار

قطعنامه سازمان ملي بهره وري در ايران

بهره وري نيروي انساني در ايران

عوامل موثر بر بهره وري كاركنان

الف-عوامل سازماني

ب-عوامل فني (تجهيزاتي)

ج- عوامل فردي

پيشينه پژوهش

چكيده تحقيقات انجام شده در ايران

چكيده تحقيقات انجام شده در كشورهاي ديگر

منابع

 

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا