تحقیق و پروژه

دانلود پرسشنامه فرسودگی تحصیلی 2021

دانلود پرسشنامه فرسودگی تحصیلی 2021

دانلود پرسشنامه فرسودگی تحصیلی 2021

لینک دانلود محصول

پرسشنامه فرسودگی تحصیلی

این پرسشنامه در سال 1997توسط برسو وهمکاران ساخته شد.پرسشنامه سه حیطه فرسودگی تحصیلی یعنی خستگی تحصیلی ، بی علاقگی تحصیلی و ناکارآمدی تحصیلی را می سنجد . پرسشنامه مذکور 15 ماده دارد که با روش درجه بندی لیکرتی 5 درجه ای ازکاملاً مخالف تا کاملاً موافق توسط آزمودنیها درجه بندی شده است . جدول شماره 3_2 پرسشنامه فرسودگی تحصیلی را بر حسب خرده مقیاس ها و سؤال هایی که هر خرده مقیاس را می سنجد ، می باشد .

نحوه نمره گذاری

پایایی و روایی پرسشنامه فرسودگی تحصیلی

دانلود پرسشنامه فرسودگی تحصیلی 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا