تحقیق و پروژه

دانلود اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری در صنعت خودرو 2021

دانلود اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری در صنعت  خودرو 2021

دانلود اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری در صنعت خودرو 2021

لینک دانلود محصول

اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری در صنعت  خودرو

 

بهبود بهره­وری یکی از مهمترین عوامل در توسعه اقتصادی یک کشور به شمار می­رود. تسریع در این روند، تأثیر مهمی در بهبود رقابت بین­المللی یک کشور دارد. در این تحقیق با استفاده از الگوی با داده­های پانل به بررسی اثر جریانات تجاری بر بهره­وری در صنعت خودروسازی کشور ایران طی سالهای 1386-1376 می‌پردازایم. ابتدا از الگوی سولو استفاده کرده و بهره‌وری کل بنگاهها برآورد می‌گردد و در مرحله بعد تأثیر جریان تجاری و میزان سرمایه‌گذاری بنگاهها در بخش تحقیق و توسعه بر بهره­وری کل عوامل تولید بررسی شده است.

نتایج تخمین الگوی پانل با روش اثرات ثابت نشان می‌دهد که متغیرهای جریان تجاری و سرمایه­گذاری بنگاه در بخش تحقیق و توسعه اثر مثبت و معناداری بر بهره­وری کل عوامل داشته است. علاوه بر این متغیرهای جریان تجاری و سرمایه­گذاری بنگاه در بخش تحقیق و توسعه نیز بترتیب بیشترین تأثیر را بر بهره­وری کل عوامل بنگاه­ها داشته­اند، به عبارت دیگر، هر چه سهم بنگاه i-ام در میان بنگاههای دیگر بیشتر و میزان سرمایه‌گذاری که بنگاه جهت امر تحقیق و توسعه انجام می­دهد بیشتر باشد، بهره­وری بنگاه بیشتر و آن بنگاه موفق­تر خواهد بود.

کلمات کلیدی: جریان تجاری، بهره­وری کل عوامل، صنعت خودروسازی، داده­های پانل، ایران.

 

 فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

1-1- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………. 4

1-2-هدف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-3-سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 5

1-4-روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 5

فصل دوم: مروری بر مطالعات انجام شده

2-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2-2-مروری بر مطالعات انجام شده در خارج از کشور………………………………………………………….. 8

2-3-مروری بر مطالعات انجام شده در داخل کشور……………………………………………………………… 15

فصل سوم: مبانی نظری و ساختار الگو

3-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 31

3-2-تاریخچه بهره­وری…………………………………………………………………………………………………………….. 32

3-3-بهره­وری، اهداف و تعاریف آن…………………………………………………………………. 34 

3-4-بهره­وری جزئی…………………………………………………………………………………………………………………. 36

3-5-بهره­وری کل عوامل تولید……………………………………………………………………………………………….. 37

3-6-بهره­وری کلی……………………………………………………………………………………………………………………. 37

3-7-بهره­وری و شاخص­های آن ……………………………………………………………………………………………. 38

3-7-1-شاخص بهره­وری جزیی (PFP)………………………………………………………………………….. 39

3-7-2-شاخص بهره­وری كل (TFP)………………………………………………………………………………. 39

3-8-عوامل مؤثر بر بهره­وری کل عوامل…………………………………………………………………………………. 40

الف) سرمایه­گذاری خارجی………………………………………………………………………………………………… 40

ب) تحقیق و توسعه……………………………………………………………………………………………………………. 40

ج) سیاست تجاری………………………………………………………………………………………………………………. 40

د) آموزش و تحصیلات……………………………………………………………………………………………………….. 44

ه) کارایی و دانش مدیریت………………………………………………………………………………………………….. 44

3-9-اندازه­گیری بهره­وری کل عوامل……………………………………………………………………………………… 46

3-9-1-روش­های غیر پارامتری………………………………………………………………………………………… 46

3-9-2-روش پارامتری……………………………………………………………………………………………………….. 46

3-9-2-1-پسماند سولو……………………………………………………………………………………………….. 48

3-10-ساختار الگو……………………………………………………………………………………………………………………. 48

3-11-تعریف متغیرها……………………………………………………………………………………………………………… 51

3-12-روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 51

3-13-انواع مدل­های داده­های ترکیبی سری زمانی (پانل)…………………………………………………… 52

3-14-آزمون ایستایی در داده­های ترکیبی………………………………………………………… 54 

3-14-1-آزمون لوین و لین و چو…………………………………………………………………………………….. 54

3-14-2-آزمون آیم، پسران و شین…………………………………………………………………………………. 56

3-14-3-آزمون فیشر………………………………………………………………………………………………………… 58

3-15-آزمون‌های تشخیص……………………………………………………………………………………………………… 59

3-15-1-آزمون چاو…………………………………………………………………………………………………………… 59

3-15-2-آزمون بروش- پاگان…………………………………………………………………………………………… 60

3-15-3-آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………………….. 61

فصل چهارم: برآورد مدل و تحلیل نتایج

4-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 63

4-2-الگو و متغیرهای مورد استفاده……………………………………………………………………………………….. 64

4-2-1-تولید………………………………………………………………………………………………………………………. 65

4-2-2-موجودی سرمایه……………………………………………………………………………………………………. 65

4-2-3-نیروی کار………………………………………………………………………………………………………………. 67

4-2-4-بهره­وری کل عوامل تولید…………………………………………………………………………………….. 67

4-2-5-تحقیق و توسعه…………………………………………………………………………………………………….. 67

4-2-6-الگوی تجاری………………………………………………………………………………………………………….. 67

4-3-آزمون ایستایی در داده­های پانلی…………………………………………………………………………………… 68

4-3-1-آزمون ایستایی لوین، لین و چو…………………………………………………………………………… 68

4-3-2-آزمون ایستایی فیشر- مربع کا…………………………………………………………………………….. 69

4-4-آزمون­های تشخیص………………………………………………………………………………………………………… 69

4-4-1-آزمون چاو……………………………………………………………………………………………………………… 70

4-4-2-آزمون بروش- پاگان……………………………………………………………………………………………… 71

4-4-3-آزمون هاسمن……………………………………………………………………………………………………….. 72

4-5-نتایج تخمین ………………………………………………………………………………………………………………….. 73

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه­گیری

5-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

5-2-خلاصه……………………………………………………………………………………………………………………………… 77

5-3-نتیجه­گیری………………………………………………………………………………………………………………………. 78

5-4-توصیه­های سیاست­گذاری………………………………………………………………………………………………. 80

5-5-پیشنهاد برای تحقیق آینده…………………………………………………………………………………………….. 80

5-6-محدودیت های تحقق……………………………………………………………………………………………………… 80

فهرست منابع و مأخذ

منابع آماری……………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………. 85

منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………………… 87

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 89

فهرست جدول ها

عنوان                                                                               صفحه

جدول4-1 معناداری مقدار λ جهت بدست آوردن موجودی سرمایه………………………………………. 66

جدول4-2 بررسی آزمون ایستایی لوین، لین و چو در معادله تولید………………………………………. 68

جدول4-3 بررسی آزمون ایستایی فیشر و مربع کا در معادله بهره­وری کل عوامل ………………. 69

جدول 4-4 بررسی آزمون چاو در معادله تولید………………………………………………………………………… 70

جدول 4-5 بررسی آزمون چاو در معادله بهره­وری کل عوامل ………………………………………………. 70

جدول 4-6  بررسی آزمون بروش-پاگان در معادله تولید………………………………………………………… 71

جدول 4-7 بررسی آزمون بروش-پاگان در معادله بهره­وری کل عوامل………………………………….. 71

جدول 4-8 بررسی آزمون هاسمن در معادله تولید…………………………………………………………………. 73

جدول4-9  نتایج  کلی تخمین در معادله تولید………………………………………………………………………. 74

جدول4-10 نتایج کلی تخمین معادله بهره­ وری کل عوامل …………………………………………………… 74

دانلود اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری در صنعت خودرو 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا