تحقیق و پروژه

دانلود مطالعه تطیبقی تبانی وكیل در حقوق ایران و انگلستان 2021

دانلود مطالعه تطیبقی تبانی وكیل در حقوق ایران و انگلستان 2021

دانلود مطالعه تطیبقی تبانی وكیل در حقوق ایران و انگلستان 2021

لینک دانلود محصول

حرفه وكالت از زمانی پدید آمده كه افراد از استعمال زور جهت حل اختلافات خود صرفنظر كرده اند قوانین چه مفصل باشند و چه مختصر دارای نكات مهم و پیچیدهای هستند.

تمام روابط حقوقی مردم را طی فرمول ها و مواد قانونی نمی توان پیش بینی نمود هر موردی هم كه متن قانونی وجود داشته باشد به خودی خود حل اختلاف را نمی نماید بلكه احتیاج بنظر یك نفر قاضی دارد و اوست كه باید قانون را با حقیقت وفق دهد.

لذا همانطور كه در حقوق انگلیس و كامن لا گفته شده است هر جا یك قاضی باشد وجود دو وكیل ضروری است.
احتیاط قبلی : هر مدعی منفعت خود را با حق و حقوق خویش را با حق واقعی اشتباه می كند. با وجدان ترین مدعیان در موردی كه اخلاق و وجدان با منافع شخصی وی اصطكاك پیدا می كند از آن ها چشم پوشی می نماید. بنا بر این بسیار مفید است كه احتیاطات لازمه در نظر گرفته شود كه قاضی از اشتباهاتی چو مرافعه و زد و بند وكلا با یكدیگر یا با طرف های دعوا آگاه شوند و دادخواهان با حسن نیت باجرای صحیح عدالت كمك نمایند.
از این رو بهترین راه این است كه میان دادخواهان و قضات افرادی باشند كه شغلشان دفاع از منافع اصحاب دعوی بوده ضمناً به پاكی و نازك بینی و دارا بودن دقت وجدانی معروف باشند.

آن چه گفته شد تنها دلیل به وجودآمدن صنف وكلا نیست و باعث ایجاد شغل شریف وكالت فقط علت فوق نگردیده است اصحاب دعوی هر چه با وجدان تر و دقیق تر باشند ضرورت مداخله وكلا در امر دادرسی زیادتر احساس می گردد.

فهرست مطالب

خاستگاه وكالت و تبانی در آن در حقوق ایران و انگلیس………………………………..3

جایگاه تبانی در مباحث مربوط به نقض تعهدات وكیل……………………………10

مقرره های مرتبط با تبانی در قوانین وكالت ایران…………………………………..22

ارتباط تبانی با ارتشا……………………………………………………………………37

نتیجه گیری……………………………………………………………………39

فهرست منابع و مآخذ………………………………………………….40

دانلود مطالعه تطیبقی تبانی وكیل در حقوق ایران و انگلستان 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا