تحقیق و پروژه

دانلود پاورپوینت تاثیر آب و گیاهان در معماری 2021

دانلود پاورپوینت تاثیر آب و گیاهان در معماری 2021

دانلود پاورپوینت تاثیر آب و گیاهان در معماری 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت تاثیر آب و گیاهان در معماری

 

این پاورپوینت شامل 110 اسلاید است که درمورد تاثیر آب و گیاهان بر معماری است که در ادامه قسمتی از متن آن را قرار داده ایم.

بخشی از متن كه‌‏‎ زمین‌‏‎ كره‌‏‎ سطح‌‏‎ بر‏‎ خاك‌‏‎ و‏‎ هوا‏‎ گیاه‌‏‎ ‎آب‏‎ عنصر‏‎ چهار‏‎ حضور‏‎   _x000B_خرد‏‎ اهل‌‏‎ برای‌‏‎ راه‌‏‎ چراغ‌‏‎ آنرا‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ جهان‌‏‎ آفریدگار‏‎ _x000B_به‌‏‎ كه‌‏‎ بوده‌‏‎ ایرانی‌‏‎ شهرسازان‌‏‎ و‏‎ معماران‌‏‎ الهام‌گر‏‎ دانسته‌ ، ‏‎ _x000B_سرمایه‌های‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ نیز‏‎ و‏‎ حیات‌بخش‌‏‎ قواعد‏‎ و‏‎ اصول‌‏‎ عنوان‌‏‎ _x000B_اندامهای

:‎ بخش از متن

که‏‎ زمین‌‏‎ كره‌‏‎ سطح‌‏‎ بر‏‎ خاك‌‏‎ و‏‎ هوا‏‎ -گیاه‌‏‎ -‎آب‏‎ عنصر‏‎ چهار‏‎ حضور‏

خرد‏‎ اهل‌‏‎ برای‌‏‎ راه‌‏‎ چراغ‌‏‎ آنرا‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ جهان‌‏‎ آفریدگار‏‎
به‌‏‎ كه‌‏‎ بوده‌‏‎ ایرانی‌‏‎ شهرسازان‌‏‎ و‏‎ معماران‌‏‎ الهام‌گر‏‎ دانسته‌ ، ‏‎
سرمایه‌های‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ نیز‏‎ و‏‎ حیات‌بخش‌‏‎ قواعد‏‎ و‏‎ اصول‌‏‎ عنوان‌‏‎
اندامهای‌‏‎ تمامی‌‏‎ در‏‎ داشته‌‏‎ قرار‏‎ بشر‏‎ اختیار‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ موجودی‌‏‎
در‏‎ نمونه‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎.‎می‌دادند‏‎ قرار‏‎ استفاده‌‏‎ مورد‏‎ شهری‌‏‎
را‏‎ عنصر‏‎ چهار‏‎ این‌‏‎ حضور‏‎ شما‏‎ ایرانی‌ ، ‏‎ خانه‌های‌‏‎
باغهای‌‏‎ در‏‎.می‌كنید‏‎ مشاهده‌‏‎ ممكن‌‏‎ شكل‌‏‎ به‌عالمانه‌ترین‌‏‎
به‌‏‎ هوا‏‎ و‏‎ خاك‌‏‎ گیاه‌ ، ‏‎ آب ، ‏‎ ترنم‌چهارعنصر ، ‏‎ شاهد‏‎ نیز‏‎ ایرانی‌‏‎
و‏‎ مدرسه‌ها‏‎ و‏‎ مساجد‏‎ در‏‎.‎هستید‏‎ تصویر‏‎ زیباترین‌‏‎
به‌‏‎ حیاتی‌‏‎ عنصر‏‎ چهار‏‎ این‌‏‎ از‏‎ اندامها‏‎ دیگر‏‎ و‏‎ كاروانسراها‏‎
است.‌‏‎ شده‌‏‎ آفریده‌‏‎ و‏‎ خلق‌‏‎ وحدت‌‏‎ در‏‎ تنوع‌‏‎ عین‌‏‎ در‏‎ و‏‎ متنوع‌‏‎ اشكال‌‏‎ 

فهرست مطالب:

دیباچه

تعریف آب و گیاه به زبان معماری

نقش آب در معماری

آب در معماری

نقش گیاه در معماری

گیاه در معماری

مقدمه‌ای بر پیشینه تاریخی باغ ایرانی

تاریخچه باغ ایرانی

عناصر و اجزاء باغ

معماری همساز با اقلیم

 

معماری همساز با اقلیم وفن آوری

بخشی از متنكه‌‏‎ زمین‌‏‎ كره‌‏‎ سطح‌‏‎ بر‏‎ خاك‌‏‎ و‏‎ هوا‏‎ گیاه‌‏‎ ‎آب‏‎ عنصر‏‎ چهار‏‎ حضور‏‎   _x000B_خرد‏‎ اهل‌‏‎ برای‌‏‎ راه‌‏‎ چراغ‌‏‎ آنرا‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ جهان‌‏‎ آفریدگار‏‎ _x000B_به‌‏‎ كه‌‏‎ بوده‌‏‎ ایرانی‌‏‎ شهرسازان‌‏‎ و‏‎ معماران‌‏‎ الهام‌گر‏‎ دانسته‌ ، ‏‎ _x000B_سرمایه‌های‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ نیز‏‎ و‏‎ حیات‌بخش‌‏‎ قواعد‏‎ و‏‎ اصول‌‏‎ عنوان‌‏‎ _x000B_اندامهای

دانلود پاورپوینت تاثیر آب و گیاهان در معماری 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا