تحقیق و پروژه

دانلود بررسی میزان و نحوة گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه 2 شهر یزد 2021

دانلود بررسی میزان و نحوة گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه 2 شهر یزد 2021

دانلود بررسی میزان و نحوة گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه 2 شهر یزد 2021

لینک دانلود محصول

بررسی میزان و نحوة گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه 2 شهر یزد

 

 

نمونه پرسشنامه

 چكیده :

امروزه در سراسر جهان مسئله فراغت از جایگاه خاص برخوردار است ،‌پیشرفت صنعتی و اقتصادی در سال های اخیر كه رفاه و آسایش بیشتری را به ارمغان آورده است و به شمار بیشتری از مردم این امكان را بخشیده است كه نسبت به گذشته بخش بیشتری از اوقات خود را به امور معنوی – فرهنگی بپردازند.

در واقع نوع گذراندن اوقات فراغت بازندگی معنوی و فرهنگی هر جامعه بسیار نزدیك است همین امر ارتباط تنگاتنگ جوامع آگاه را برآن داشته تا با اجرای سیاستهای مناسب فرهنگی ،‌ورزشی ،‌اتخاذ روش تشویق آمیز و مانند اینها از هدر رفتن آن جلوگیری كند .

این تحقیق با طرح این سؤال كه در دانش آموزان دختر مقطع متوسط ناحیه 2 شهر یزد اوقات فراغت خود را به انجام چه كارهایی می پردازند ؟ آغاز می شود و با هدف بررسی چگونگی نحوه ی گذراندن اوقات فراغت و نوع فعالیتهای فراغت و كم و كیف پرداختن به هر كدام از فعالیت های فراغت و تعیین علایق دانش آموزان و نیز بررسی میزان دخالت امكانات در نحوه ی گذران اوقات فراغت می باشد.

این تحقیق شامل 7 سؤال پژوهشی كه میزان اوقات فراغت ،‌سهم والدین و همسالان‌، تلویزیون ، ‌اینترنت ‌،موسیقی ‌،… ،‌مطالعه ی علمی و غیر علمی و نیز رضایت دانش آموزان از نحوه ی گذران اوقات فراغتشان ،‌خواست و انتظاراتشان از مسؤلان را می سنجد كه نتایج بطور كامل در فصل پنجم آمده است .

اطلاعات این تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری گردیده است و در قالب جداول فراوانی ،‌درصدها ،‌نمودارها تجزیه و تحلیل شده است .

جامعه آماری نیز 120 نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسط ناحیه 2 شهر یزد هستند كه بصورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و پایایی تحقیق هم از طریق آلفای كرابناخ (69%)‌سنجیده شد.

 1- مقدمه :

در سایه ی تحولات عظیم علمی و فناوری های جدید در جهان امروز پدیده ای بنام اوقات فراغت شكل گرفته است پدیده ای كه از یك سو زمینه ای مناسب برای رشد ابعاد مختلف وجود آدمی و رسیدن به كمال و سعادت است و بستری مطلوب برای رشد و شكوفایی استعدادهای نهفته در درون و از سوی دیگر آبستن مشكلات جدی و جدیدی برای نسل امروز و نسل های آینده است كه اگر با علم و آگاهی با آن روبرو نشویم و برنامه ای مدون و منظم برای برخورد با آن نداشته باشیم ‌،دچار صدمات و لطمات جبران ناپذیری خواهیم شد .

توجه به این نكته بسیار مهم است كه اوقات فراغت بخش جدایی ناپذیر زندگی امروزی است كه نحوه ی گذراندن آن هم ممكن است باعث سلامت ،‌رشد و كمال فرد شود و هم موجب كندی ،‌انحراف و انحطاط آدمی گردد بخصوص در دوره ی نوجوانی ،‌اوقات فراغت اهمیت زیادی دارد زیرا نوجوان از یك سو مایل به برقراری ارتباط با دیگران ‌،به ویژه همسالان است ،‌از یكنواختی گریزان است و در كارها و امور زندگی خود تنوع می خواهد و از سوی دیگر هنوز به پختگی كامل نرسیده است اگر نوجوان برای گذراندن اوقات فراغت ،‌درست راهنمایی نشود ممكن است به انجام اموری گرایش پیدا كند كه آثار نامطلوبی برای او خواهد داشت .

والدین باید در داخل منزل فضایی بوجود بیاورند كه نوجوان بخشی از اوقات خود را در كنار پدر و مادر بگذراند درست است كه او به همسالان و دوستان گرایش بیشتری دارد ولی اگر والدین با وی ارتباط عاطفی و اجتماعی مناسب داشته باشند نوجوان با آنان هم صحبت می شود ،‌از گفتگو با آنان لذت می برد و در برقراری ارتباط با دیگران نیز افراط یا تفریط نمی كند از طرف دیگر چون نوجوان در طول روز در مدرسه به سر می برد و در بیرون از مدرسه نیز عمدتا‌ً‌ با دوستان خود ارتباط دارد ،‌نقش مدرسه در راهنمایی او برای گذراندن اوقات فراغت بسیار مؤثر است مدرسه می تواند فعالیت های فرهنگی و تفریحی سالم پیش بینی كند و بطور غیرمستقیم رفتارهای دینی ،‌اجتماعی و فرهنگی مورد انتظار را در دانش آموزان تقویت نماید بویژه در ایام تابستان كه دانش آموزان از درس و بحث و تكلیف رسمی فارغ شده اند تنظیم برنامه ی مناسب برای اوقات فراغت آنان لازمه ی رشد و كمال ایشان است والدین و مربیان نباید بطور افراطی در كارهای نوجوان دقیق شوند ،‌ ولی بررسی  ،‌قضاوت و داوری درباره ی رفتار او و نحوه ی سپری نمودن اوقات فراغت را همیشه در نظر داشته باشند.

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                               صفحه

فصل اول : مبادی تحقیق

1-   مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. 1

2-   موضوع تحقیق و تبیین آن ……………………………………………………………………………. 3

3-   بیان مسأله مورد پژوهش (مشكل چیست؟)……………………………………………………… 5

4-   انگیزه محقق در انتخاب موضوع…………………………………………………………………….. 7

5-   هدف تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 8

6-   ضرورت تحقیق (اهمیت مسأله مورد پژوهش)…………………………………………………. 9

7-   واژه ها و اصطلاحات این تحقیق …………………………………………………………………… 11

فصل دوم : بررسی پیشینه پژوهش

الف- سابقه نظری تحقیق ………………………………………………………………………………….. 12

تاریخچه …………………………………………………………………………………………………………. 21

ب- سابقه عملی تحقیق …………………………………………………………………………………….. 24

1- بررسی پژوهشهای مشابه موضوع تحقیق در جهان……………………………………………. 24

2- بررسی پژوهشهای مشابه موضوع تحقیق در ایران……………………………………………… 29

3- بررسی پژوهشهای مشابه موضوع تحقیق در محل تحقیق ………………………………….. 34

ج- نقد و بررسی پ‍ژوهشهای انجام شده مشابه موضوع تحقیق ……………………………….. 36

فصل سوم:روش تحقیق (متدلوژی)

الف- فرضیات …………………………………………………………………………………………………. 37

1-   تعریف فرضیه ………………………………………………………………………………………. 37

2-   انواع فرضیه ………………………………………………………………………………………….. 37

3-   فرضیات این تحقیق ……………………………………………………………………………….. 38

4-   سؤالات پژوهشی……………………………………………………………………………………. 38

ب- جامعه آماری و نمونه گیری ………………………………………………………………………… 39

1- تعریف جامعه آماری …………………………………………………………………………………… 39

2- جامعه آماری این تحقیق ………………………………………………………………………………. 39

3- تعریف نمونه گیری……………………………………………………………………………………… 39

4- انواع نمونه گیری…………………………………………………………………………………………. 40

5- نمونه گیری در این تحقیق ……………………………………………………………………………. 40

ج- جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………. 43

1- تعریف روش جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………….. 43

2- انواع روشهای جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………. 43

3- روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق……………………………………………………….. 47

4- تعیین روایی روش جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………… 47

5- تعیین پایایی روش جمع آوری اطلاعات………………………………………………………….. 48

د- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 48

1- تعریف روش تحقیق ……………………………………………………………………………………. 48 

2- انواع و روش های تحقیق …………………………………………………………………………….. 49

3- نوع و روش این تحقیق ……………………………………………………………………………….. 50

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

الف- تجزیه و تحلیل سؤالات چند جوابی پرسشنامه (با جدول فراوانی و درصدی و رسم نمودار ستونی)    51

ب- تجزیه و تحلیل سؤالات تشریحی پرسشنامه (با جدول فراوانی و درصدی)………….. 68

ج- تجزیه و تحلیل فرضیات (با جدول فراوانی و درصدی و رسم نمودار دایره ای )…… 71

فصل پنجم: تفسیر نتایج پژوهش

1- نتیجه تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 78

الف- نتایج كلی و فرضیات………………………………………………………………………………… 78

ب- نتایج كلی سؤالات تشریحی…………………………………………………………………………. 80

2- پیشنهادات و نظرات اصلاحی………………………………………………………………………… 82

الف- پیشنهادات محقق……………………………………………………………………………………… 82

ب- استنتاج كلی از پیشنهادات پاسخ دهندگان………………………………………………………. 83

3- مقایسه نتایج این تحقیق با پژوهشهای مشابه این موضوع……………………………………. 84

4- محدودیت ها و مشكلات این تحقیق………………………………………………………………. 86

5- فهرست منابع(كتابنامه)………………………………………………………………………………….. 87

6- پیوست(ضمائم)

دانلود بررسی میزان و نحوة گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه 2 شهر یزد 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا