تحقیق و پروژه

دانلود بررسی رابطه بین متغیرهای اصلی عوامل حیاتی موفقیت دور کاری در سطوح سازمانی/مدیریتی/کارمندی با معیارهای عملکرد سازمانی 2021

دانلود بررسی رابطه بین متغیرهای اصلی عوامل حیاتی موفقیت دور کاری در سطوح سازمانی/مدیریتی/کارمندی با معیارهای عملکرد سازمانی 2021

دانلود بررسی رابطه بین متغیرهای اصلی عوامل حیاتی موفقیت دور کاری در سطوح سازمانی/مدیریتی/کارمندی با معیارهای عملکرد سازمانی 2021

لینک دانلود محصول

بررسی رابطه بین متغیرهای اصلی عوامل حیاتی موفقیت دور کاری در سطوح سازمانی/مدیریتی/کارمندی با معیارهای عملکرد سازمانی

 

    بعد از گذشت یکسال از آغاز طرح دور کاری کشور ، این روزها شواهد موجود از موج تازه اشتیاق کارمندان برای دور شدن ، در مقابل بی رغبتی مدیران برای وارد شدن به این طرح حکایت دارد. اجرای دور کاری در کشور به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی سابق در دستور کار قرار گرفت بلافاصله و پس از تصویب طرح توسط دولت در مهرماه سال گذشته،  دستگاههای مختلف دولت موظف به اجرای این طرح شدند ، در این راستا بعضی از دستگاهها بدون توجه به زیر ساختها، اقدام به دورکاری برای کارمندان نمودند واین عمل باعث پیامد های منفی ودر نتیجه افت عملکرد سازمان را به همراه داشت.

چالش های که اخیرا ساز مان مالیاتی با آن مواجه است در سه دسته کلی می توان تقسیم نمود :

1-  چالش های فردی ناشی از اجرای دور کاری

      چالش های فردی اشاره به مسایل، مشکلات و تهدیدهای است که متوجه کارمندان دورکار است و به عبارتی جنبه شخصی  داشته و کارمندان دورکار باید با کمک سازمان و یا بدون بهره گیری از کمک آن نسبت به حل آن اقدام نمایند. موارد زیر عمده ترین چالش های مرتبط با افراد دور کار می باشند:

–         عدم وجود امکانات مناسب  ( امکانات سخت افزاری – نرم افزاری مناسب – اینترنت پرسرعت – تجهیزات جانبی – فضای کاری مناسب ..)

–         کاهش ارتباطات اجتماعی

–         انزوای اجتماعی ( روابط غیر رسمی و حالت کوشه گیری ..)

2- چالشهای سازمانی 

–         امنیت اطلاعات ( عدم وجود امنیت و وجود ضعف در شبکه های ارتباطی، امکان به مخاطه افتادن اطلاعات و به مخاطه افتادن حیات سازمان )

–         مدیریت کارمندان دور کار از طریق مدیران، نبود شیوه مناسب برای مدیریت کارکنان دور کار یک معضل سازمان است چون مدیرا ن در این حالت باید کار محور  و نیجه محوری را جایگزین وقت محوری نمایند که این تغییر نگرشی زمان بر و باز حمت خواهد بود برخی از مدیران به دنبال چنین مطلبی نیستند.

–         مشکل شناسایی نیروهای مناسب برای دورکاری

–         هزینه های مربوط به بستر سازی و پیاده سازی سیستم دور کاری ( مانند رایانه، سیستم شبکه ای، بسته های نرم افزاری و …)

–          عدم امکان بعضی از کارها و وظایف به شکل دور کاری

–         عدم وجود حمایت از سوی مدیریت عالی سازمان

–         عدم وجو اعتماد به کارمندان دور کار در انجام وظایف شان

–         عدم وجود ارتباطات موثر  و مشتمر با مدیر ، ارباب رجوع یا مشتری

3- چالش های اجتماعی  

–         جنسیت 

–         سبک زندگی

 

فهرست مطالب

  فصل اول : كلیات پژوهش

مقدمه :…………………………………………………………………………………………………… 2

1- 1- عنوان پژوهش …………………………………. ………………………………………..4 

1-2-  بیان مساله پژوهش …………………………………………………………………….. 4 

1-3-  اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………… 6 

1-4-  اهداف پژوهش ……………………………………………………….. ………………..7

1-5-  قلمرو پژوهش ……………………………………………………………………………7

1-6-  پرسش ها و فرضیه های پژوهش …………………………………………………… 8    

1-7-  متغیر های پژوهش …………………………………………………………………….. 9

1-8-  تعریف واژه ها و اصطلاحات ……………………………………………………… 10

فصل دوم : پیشینه پژوهش

مقدمه :. ………………………………………………………………………………………………….. 13              

2-1- بخش اول : بررسی پژوهشهای انجام شده در ارتباط با موضوع پژوهش……………14    

2-2- بخش دوم : مبانی نظری تحقیق……………………………………………………………. 15      

2- 2 1- فلسفه دوركاری………………………………………………………………………….16                                                                                    

2-2-2- واژه دوركاری……………………………………………………………………………….16

2-2- 3- تعریف دوركاری………………………………………………………………………….18

2- 2-4- اهمیت آموزش در دوركاری ………………………………………………………….19         

2- 2- 5- شیوه های دوركاری……………………………………………………………………20

2-2- 6- مزایای دوركاری………………………………………………………………………. 24

2-2-7- موانع دوركاری …………………………………………………………………………..35

2-2-8- عوامل تاثیر گذار در توسعه روش كار از راه دور…………………………………38

2-2-9- روش عوامل حیاتی موفقیت سیستم دوركاری…………………………………… 40

2-2-10- تجزیه و تحلیل عوامل حیاتی موفقیت سازمان …………………………………41

    2-2-10-1- حمایت ………………………………………………………………………. 42

    2-2-10-2- ارتباطات……………………………………………………………………… 44

    2-2-10-3- اعتماد ………………………………………………………………………… 46

2-2-11- عملكرد سازمانی ……………………………………………………………………. 47

   2-2-11-1- تعریف هدف سازمانی …………………………………………………………… 47

   2-2-11-2- كارایی و اثربخشی ………………………………………………………………… 48

2-2-12- معیارها و مقیاسهای اثربخشی سازمانی ……………………………………………… 51

2- 3- بخش سوم : مدل تحقیق……………………………………………………………………….56

2-3-1- بررسی مدل های اثربخشی سازمانی ……………………………………………………….. 58

     2-3-1-1- مدل هدف ………………………………………………………………………………… 59

     2-3-1-2- مدل سیستمی ……………………………………………………………………………  60

     2-3-1-3- مدل ذینفعان استراتژیك ……………………………………………………………..  60

     2-3-1-4- مدل ارزش های رقابتی ………………………………………………………………  62 

     2-3-1-5- مدل عدم اثربخشی …………………………………………………………………..   62

     2-3-1-6- مدل اثربخشی سازمانی استیرز …………………………………………………….. 64

     2-3-1-7- مدل مارك گراهام برون ……………………………………………………………..  65

2-3-2- ادغام معیارهی اثربخشی ………………………………………………………………………  66

2- 4- بخش چهارم : تاریخچه سازمان امور مالیاتی کشور………………………………………. 66

فصل سوم : روش پژوهش       

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………. 87

3-1 جامعه آماری………………………………………………………………………………………… 87

3-2- روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………. 87

3-3- حجم نمونه و روش تعیین آن……………………………………………………………………..88

3-4- ابزار جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………….89

3-5-  تنظیم و اجرای پرسشنامه………………………………………………………………………90

3 5- 1- اجزا اصلی پرسشنامه…………………………………………………………………… 90

3 – 5 2- طرح پرسشنامه……………………………………………………………………………..91

3-6- مقیاس بندی………………………………………………………………………………………… 92

3-6-1مقیاس لیکرت……………………………………………………………………………………… 92

3-6-2- شماره گذاری………………………………………………………………………………….. 92

3-7- قابلیت اعتماد پرسشنامه( Reliablity) ………………………………………………….. 93

3- 8- روایی پرسشنامه( Validity)……………………………………………………………….. 96

3-9- طرح پژوهش و روشهای تجزیه و تحلیل داده………………………………………………… 96

                   

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………. 105

4-2- بخش اول : آمار توصیفی………………………………………………………………………. 105

4-3- بخش دوم : آمار استنباطی………………………………………………………………….  110

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………116

5-2- نتیجه پایایی و روایی ……………………………………………………………………………………….116

5-3- بررسی فرضیه ها …………………………………………………………………………………………. 118

5-4- پیشنهادهایی برای پژوهشگران آینده ……………………………………………………………… 123

5-5- محدودیت‌های پژوهش ………………………………………………………………………………..  124

منابع

1-    منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………… 126

2-    منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………….. 129

پیوست ها

پیوست شماره 1 : پرسشنامه…………………………………………………………………………………………130

پیوست شماره 2 : همبستگی و آزمون فزض معنی دار بودن…………………………………………….135

فهرست جداول

     1-1- متغیرهای مستقل و وابسته…………………………………………………………………………….. 9

     2-1- شمای كلی عوامل حیاتی موفقیت دوركاری ………………………………………………….. 56

    2-2- مدل های اثربخشی ………………………………………………………………………………………..63

     2-3- مدل سازمانی اثربخشی استیرز …………………………………………………………………….. 64

3-1-  طرح پرسشنامه ………………………………………………………………………………………. 91                                                      

3-2-  ارزش عددی مقاس ها ………………………………………………………………………………93                                                 

3-3-  مقدار r  ……………………………………………………………………………………………….. 99                                                                  

4-1- بررسی توزیع جنسیت ……………………………………………………………………….    105                                              

4-2- بررسی توزیع متاهل………………………………………………………………………………….106

4-3- بررسی توزیع تحصیلات……………………………………………………………………….. 107

4-4- بررسی توزیع نوع استخدام……………………………………………………………………  108

4-5- بررسی توزیع سنوات کاری……………………………………………………………….. 109 

4-6- فرضیه اول  …………………………………………………………………………………………….111   

4-7- رگرسیون فرضیه اول………………………………………………………………………..   111

4-8- فرضیه دوم…………………………………………………………………………………..    112

4-9- گرسیون فرضیه دوم…………………………………………………………………….   113

    4-10- فرضیه سوم………………………………………………………………………        114 

4-11- رگرسیون فرضیه سوم………………………………………………………………      114

 

    فهرست نمودار ها

 

2-1- ساختار سازمانی سازمان مالیاتی كشور…………………………………………………………….. 85                                     

4-1- بررسی توزیع جنسیت …………………………………………………………………………… 106                                              

4-2- بررسی توزیع تاهل ………………………………………………………………………………….106          

4-3- بررسی توزیع تحصیلات  ………………………………………………………………  107

4-4- بررسی توزیع نوع استخدام…………………………………………………………………….  108

4-5- بررسی توزیع سنوات کاری ………………………………………………………………….  110                

 

دانلود بررسی رابطه بین متغیرهای اصلی عوامل حیاتی موفقیت دور کاری در سطوح سازمانی/مدیریتی/کارمندی با معیارهای عملکرد سازمانی 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا