تحقیق و پروژه

دانلود بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران 2021

دانلود بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران 2021

دانلود بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران 2021

لینک دانلود محصول

بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران

 

این پایانامه دارای  198 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق عمومی

 

چکیده:

برای استخدام نیروی انسانی در نظام ­حقوقی کشور ایران دو سیستم عمده، استخدام دولتی و خصوصی وجود دارد. استخدام کارمندان وکارکنان ارتش بر اساس سیستم دولتی و بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386و قانون ارتش مصوب1366 است. بکارگیری کارگران نیز بر اساس سیستم استخدام خصوصی و بر مبنای قانون کار مصوب 1369 انجام می­شود. این دو سیستم در نحوه پایان خدمت کارکنانشان روش­هایی را در پیش گرفته­اند که معمول­ترین آنها بازنشستگی، ازکارافتادگی، استعفاء، فوت، بازخریدی و مهمترین آن اخراج می­باشد، چرا که تأثیر بسزایی در امنیت شغلی کارکنان دارد. در این تحقیق به روش­های پایان خدمت مشترک بین هر سه گروه عمده شاغلین( کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران) و بیان وجوه تشابه و افتراق آنها با نگرش به امنیت شغلی پرداخته می­شود. نتیجه تحقیق نشان می­دهد که در قانون مربوط به کارمندان و کارکنان ارتش امنیت شغلی بیشتر تضمین می­گردد. در قانون کار نیز بایستی با بهره گیری از دو قانون مذکور اصلاحاتی صورت پذیرد.

واژگان  کلیدی:

پایان خدمت، امنیت شغلی، اخراج، کارمندان، کارکنان ارتش، کارگر

مقدمه

      نگارنده در گفتار پیش‌رو تلاش خواهد کرد کلیات پژوهش را ابتدا با طرح مسأله در قالب مقدمه و سپس با بیان ویژگی‌ها و چالش‌های تحقیق حاضر تبیین نموده و در ادامه از ضرورت نگارش و پرداختن به موضوع بررسی تطبیقی نحوه پایان خدمت کارگران، کارمندان دولت و کارکنان ارتش در حقوق ایران بحث کند. بنابراین این هدف در پنج قسمت مجزای « بیان مسأله و اهمیت آن»، « تعیین قلمرو و کاربرد نتایج»، « سؤالات و فرضیه ها»، « پیشینه تحقیق» و « مفاهیم » پی­گیری خواهد شد.

الف: بیان مسأله و اهمیت آن: 

    تلاش برای معاش از ابتدای خلقت همزاد انسان بوده است. در ابتدا شکل ساده همانند شکار دسته جمعی داشته است. ولی با گذشت زمان و پیشرفت جوامع و توسعه مالکیت خصوصی، ابزار کار و تقسیم کار بوجود آمد. روابط کار شکل پیچیده تری به خود گرفت و اصطلاحاتی نظیر کار، کارگر، کارفرما شکل گرفت و برای هر کدام از آنها حقوق و تعهداتی شناخته شد. این حقوق و تعهدات منشأ حقوق کار قرار گرفت. در این راستا افرادی که دارای ابزار تولید و سرمایه بودند شرایط مورد نظر خود را به کارگران زیر مجموعه تحمیل می­کردند و تعهدات را به نفع خود به سرانجام می­رساندند و در رابطه دوسویه تعهدات بین کارگر و کارفرما کفه به سود کارفرما سنگینی می­کرد. کارگران نیز چون مجبور به کار کردن برای دوام و بقای زندگی خود بودند، چاره­ای جز قبول این شرایط نابرابر را نداشتند. نظام ارباب رعیتی در گذشته مصداق این موضوع می­باشد. در این حالت رسالت قانون این بود که این رابطه دوسویه را حفظ نموده و کفه تعهدات به نفع کارگران سنگینی دهد و راه­کارهایی در جهت جلوگیری از بیکار شدن کارگران بدون دلیل و دریافت حقوق و مزایای مستمر ( امنیت شغلی) ایجاد نماید.

 

فهرست مطالب:

عنوان                                                                                             شماره صفحه

     چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: کلیات پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 

پیشگفتار………………………………………………………………………………………………………………………3

گفتار اول: مقدمه………………………………………………………………………………………………………4

الف: بیان مسأله و اهمیت آن………………………………………………………………………………………4

ب: ساماندهی تحقیق  و کاربرد نتایج آن……………………………………………………………………6

پ: سؤال ها و فرضیه ها………………………………………………………………………………………………7

ت: پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………….7

ث: مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………. …………9  

گفتار دوم: امنیت شغلی………………………………………………………………………………………..19

بند اول: مفهوم امنیت شغلی…………………………………………………………………………………….19

بند دوم: شاخص‌های امنیت شغلی…………………………………………………………………………..20

بند سوم: جایگاه امنیت شغلی در قواعد بین المللی…………………………………………………23

بند چهارم: جایگاه امنیت شغلی در قوانین داخلی……………………………………………………24

   فصل دوم: موارد پایان خدمت……………………………………………………………………………………….27

پیشگفتار …………………………………………………………………………………………………………………..28

مبحث یکم: بازنشستگی………………………………………………………………………………………29

گفتار اول: بازنشستگی کارمندان………………………………………………………………………………30

 بند اول: شرایط بازنشستگی…………………………………………………………………………………….31

بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی………………………………………………………………………..33

بند سوم: آثار بازنشستگی………………………………………………………………………………………….34

گفتار دوم: بازنشستگی کارکنان ارتش………………………………………………………………………35

بند اول: شرایط بازنشستگی………………………………………………………………………………………35

بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی………………………………………………………………………..37

بند سوم: آثار بازنشستگی………………………………………………………………………………………….41

گفتار سوم: بازنشستگی کارگران……………………………………………………………………………….43

بند اول: شرایط بازنشستگی………………………………………………………………………………………43

بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی………………………………………………………………………..44

بند سوم: آثار بازنشستگی………………………………………………………………………………………….46

مبحث دوم : از کارافتادگی…………………………………………………………………………………..47

گفتار اول: از کارافتادگی کارمندان……………………………………………………………………………48

بند اول: انواع از کارافتادگی………………………………………………………………………………………49

بند دوم : آثار از کارافتادگی……………………………………………………………………………………..50

گفتار دوم: ازکارافتادگی کارکنان ارتش(جانبازی و معلولیت)…………………………………51

بند اول: انواع از کارافتادگی………………………………………………………………………………………52

بند دوم: آثار ازکارافتادگی…………………………………………………………………………………………55

گفتار سوم: از کارافتادگی کارگران……………………………………………………………………………57

بند اول: انواع از کارافتادگی………………………………………………………………………………………58

بند دوم: آثار ازکارافتادگی…………………………………………………………………………………………60

مبحث سوم: استعفاء ……………………………………………………………………………………………62

گفتار اول: استعفاء کارمندان……………………………………………………………………………………62

بند اول: شرایط استعفاء…………………………………………………………………………………………….63

بند دوم: آثار استعفاء…………………………………………………………………………………………………64

گفتار دوم: استعفاء کارکنان ارتش…………………………………………………………………………….65

بند اول: شرایط استعفاء……………………………………………………………………………………………..65

بند دوم: آثار استعفاء…………………………………………………………………………………………………67

گفتار سوم: استعفاء کارگران …………………………………………………………………………………….68

بند اول: شرایط استعفاء…………………………………………………………………………………………….68

بند دوم: موارد استثنائی استعفاء……………………………………………………………………………….69

بند سوم : آثار استعفاء……………………………………………………………………………………………….70

مبحث چهارم: فوت………………………………………………………………………………………………..71

گفتار اول: فوت کارمندان………………………………………………………………………………………….72

بند اول: انواع فوت……………………………………………………………………………………………………..72

 بند دوم: آثار فوت…………………………………………………………………………………………………….73

گفتار دوم: فوت کارکنان ارتش………………………………………………………………………………..74

بند اول: انواع فوت……………………………………………………………………………………………………..74

بند دوم: آثار فوت………………………………………………………………………………………………………76

گفتار سوم: فوت کارگران………………………………………………………………………………………….77

بند اول: انواع فوت……………………………………………………………………………………………………..78

بند دوم: آثار فوت………………………………………………………………………………………………………78

مبحث پنجم: بازخرید…………………………………………………………………………………………..80

گفتار اول: بازخریدی کارمندان…………………………………………………………………………………80

بند اول: انواع بازخریدی……………………………………………………………………………………………81

بند دوم: آثار بازخریدی……………………………………………………………………………………………..82

گفتار سوم: بازخریدی کارکنان ارتش……………………………………………………………………….83

 بند اول: انواع بازخریدی…………………………………………………………………………………………..83

بند دوم: آثار بازخریدی……………………………………………………………………………………………..85

گفتار دوم: خاتمه کار (بازخریدی) کارگران………………………………………………………………86

فصل سوم: اخراج…………………….………………………………..…………………………87

پیشگفتار……………………………………………………………………………………………………………………88

مبحث اول: اخراج کارمندان…………………………………………………………………………………89

گفتار اول: انواع اخراج و علل آن……………………………………………………………………………..90

بند اول: انواع اخراج…………………………………………………………………………………………………..90

بند دوم: علل اخراج…………………………………………………………………………………………………..91

گفتار دوم: تشریفات اخراج و آثار آن……………………………………………………………………….96

بند اول: نهادها و مقامهای تاثیرگذار………………………………………………………………………….97

بند دوم: آثار اخراج………………………………………………………………………………………………….101

مبحث دوم: اخراج کارکنان ارتش……………………………………………………………………..103

گفتار اول: انواع اخراج و علل آن…………………………………………………………………………..103

بند اول: انواع اخراج………………………………………………………………………………………………..103

بند دوم: علل اخراج………………………………………………………………………………………………..104

گفتار دوم: تشریفات اخراج و آثار آن…………………………………………………………………..111

بند اول: نهادها و مقامات تأثیرگذار………………………………………………………………………..111

 بند دوم: آثار اخراج…………………………………………………………………………………………………114

مبحث سوم: اخراج کارگران………………………………………………………………………………116

گفتار اول: اخراج از منظر سازمان بین المللی کار………………………………………………..116     

بند اول: دلایل اخراج موجه……………………………………………………………………………………117

بند دوم: موارد منع اخراج……………………………………………………………………………………….118

بند سوم: تشریفات اخراج……………………………………………………………………………………….119

گفتار دوم: اخراج کارگران در ایران………………………………………………………………………121

بند اول: انواع اخراج و دلایل آن…………………………………………………………………………….121

بند دوم: تشریفات اخراج………………………………………………………………………………………..128

بند سوم: نهادهای تأثیرگذار در اخراج……………………………………………………………………132

بند چهارم: آثار اخراج……………………………………………………………………………………………..138

مبحث چهارم: نتیجه گیری……………………………………………………………………………….140

منابع……………………………………………………………………………………………………………………….150

 

 

عنوان: بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران

فرمت:word

تعداد صفحات:198 صفحه

دانلود بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا