تحقیق و پروژه

دانلود پاورپوینت طرح‌ تفصیلی منطقه 5 2021

دانلود پاورپوینت طرح‌ تفصیلی منطقه 5 2021

دانلود پاورپوینت طرح‌ تفصیلی منطقه 5 2021

لینک دانلود محصول

 

توضیحات:
فایل پاورپوینت طرح‌ تفصیلی منطقه 5،در حجم 120 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.
در این فایل به بررسی طرح تفضیلی منطقه5تهران بصورت کامل و جامع پرداخته شده است.
فهرست مطالب:
ویژگی‌های منطقه (وضعیت موجود)
جایگاه منطقه در طرح جامع تهران 1385
الگوی توسعه منطقه
شبكه معابر
پهنه‌بندی استفاده از اراضی منطقه
كاربری‌ها و پهنه‌بندی استفاده از اراضی
خدمات منطقه
طرح‌های موضعی
بافت‌های فرسوده
گسترش کالبدی منطقه (روند توسعه)
نواحی و محلات موجود
راهها و قنوات
نقشه محورهای سازمان فضایی
نقشه مغایرتهای موجود درپهنه گردشگری کوهسار با حقوق مکتسبه شهرداری
نقشه سلسله مراتب مراكز در سازمان فضایی
نقشه ایدئو گرام شكل‌دهنده الگوی توسعه
نقشه عناصر شاخص الگوی منطقه
نقشه تقسیمات پیشنهادی منطقه (مرز، نواحی و محلات)
نقشه شبكه معابر طرح جامع
نقشه شبكه معابر موجود
نقشه تاسیسات حمل و نقل، پاركینگ، تقاطع‌ها، ایستگاه‌های مترو، پایانه‌ها، مسیر‌های پیاده ،‌  خطوط ریلی و …
نقشه شبكه مترو مصوب (سیسترا)
نقشه پهنه‌بندی طرح جامع
اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری
سطوح مسکونی موجود و افزایش یافته
پهنه بندی استفاده از اراضی پیشنهادی مشاور
نقشه كاربریهای طرح تفصیلی ملاك عمل
نقشه موقعیت ابنیه تاریخی در منطقه
نقشه كاربری‌های مهم و غیرقابل تغییر
نقشه تاسیسات و تجهیزات شهری منطقه
نقشه كاربری‌های خدماتی موجود و مصوب
نقشه مراكز طرح جامع
نقشه اولویت بندی اجرای  طرح‌های موضعی
نقشه طرح‌های موضعی طرح جامع
نقشه بافت‌های كم‌دوام
نقشه بافت‌های‌ نفوذ ناپذیر
نقشه بافت‌های ریزدانه
نقشه بافت‌های فرسوده پیشنهادی
قشه بافت‌های فرسوده طرح جامع
محدوده و جمعیت منطقه وضع موجود
شاخص‌های اصلی معرف منطقه (در مقایسه با شهر تهران)
ساختار تقسیمات منطقه و مشخصه‌های آن
فرصت و تهدید، نقاط قوت و ضعف Swot
چشم اندازهای طرح جامع و منطقه 5 (مقایسه و مصادیق)
اهداف توسعه طرح جامع و منطقه 5
راهبردهای توسعه طرح جامع و منطقه 5
سازمان فضایی منطقه 5 در طرح جامع تهران
الگوی توسعه منطقه و اركان آن
سازمان فضایی منطقه و عناصر اصلی آن
هماهنگی الگوی توسعه منطقه با مناطق همجوار
تقسیمات پیشنهادی منطقه (نواحی و محلات)
ساختار تقسیمات منطقه و مشخصه‌های آن در وضع پیشنهادی
اصول و مبانی نظام حركت
استخوان‌بندی سلسله مراتب شبكه معابر منطقه
پاركهای منطقه‌ای، ناحیه‌ای و محله‌ای
نحوه تامین كمبودهای خدماتی منطقه
مدیریت بحران
این فایل با فرمت پاورپوینت در 120 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.
هدیه محصول:
فایل پاورپوینت اصول و مبانی برنامه ریزی شهری(26 اسلاید)

پاورپوینت طرح‌ تفصیلی منطقه 5

فایل پاورپوینت طرح‌ تفصیلی منطقه 5،در حجم 120 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

 

در این فایل به بررسی طرح تفضیلی منطقه5تهران بصورت کامل و جامع پرداخته شده است.

 

 

فهرست مطالب:

ویژگی‌های منطقه (وضعیت موجود)

جایگاه منطقه در طرح جامع تهران 1385

الگوی توسعه منطقه

شبكه معابر

پهنه‌بندی استفاده از اراضی منطقه

كاربری‌ها و پهنه‌بندی استفاده از اراضی

خدمات منطقه

طرح‌های موضعی

بافت‌های فرسوده

گسترش کالبدی منطقه (روند توسعه)

نواحی و محلات موجود

راهها و قنوات

نقشه محورهای سازمان فضایی

نقشه مغایرتهای موجود درپهنه گردشگری کوهسار با حقوق مکتسبه شهرداری

نقشه سلسله مراتب مراكز در سازمان فضایی

نقشه ایدئو گرام شكل‌دهنده الگوی توسعه

نقشه عناصر شاخص الگوی منطقه

نقشه تقسیمات پیشنهادی منطقه (مرز، نواحی و محلات)

نقشه شبكه معابر طرح جامع

نقشه شبكه معابر موجود

نقشه تاسیسات حمل و نقل، پاركینگ، تقاطع‌ها، ایستگاه‌های مترو، پایانه‌ها، مسیر‌های پیاده ،‌  خطوط ریلی و …

نقشه شبكه مترو مصوب (سیسترا)

نقشه پهنه‌بندی طرح جامع

اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری

سطوح مسکونی موجود و افزایش یافته

پهنه بندی استفاده از اراضی پیشنهادی مشاور

نقشه كاربریهای طرح تفصیلی ملاك عمل

نقشه موقعیت ابنیه تاریخی در منطقه

نقشه كاربری‌های مهم و غیرقابل تغییر

نقشه تاسیسات و تجهیزات شهری منطقه

نقشه كاربری‌های خدماتی موجود و مصوب

نقشه مراكز طرح جامع

نقشه اولویت بندی اجرای  طرح‌های موضعی

نقشه طرح‌های موضعی طرح جامع

نقشه بافت‌های كم‌دوام

نقشه بافت‌های‌ نفوذ ناپذیر

نقشه بافت‌های ریزدانه

نقشه بافت‌های فرسوده پیشنهادی

قشه بافت‌های فرسوده طرح جامع

محدوده و جمعیت منطقه وضع موجود

شاخص‌های اصلی معرف منطقه (در مقایسه با شهر تهران)

ساختار تقسیمات منطقه و مشخصه‌های آن

فرصت و تهدید، نقاط قوت و ضعف Swot

چشم اندازهای طرح جامع و منطقه 5 (مقایسه و مصادیق)

اهداف توسعه طرح جامع و منطقه 5

راهبردهای توسعه طرح جامع و منطقه 5

سازمان فضایی منطقه 5 در طرح جامع تهران

الگوی توسعه منطقه و اركان آن

سازمان فضایی منطقه و عناصر اصلی آن

هماهنگی الگوی توسعه منطقه با مناطق همجوار

تقسیمات پیشنهادی منطقه (نواحی و محلات)

ساختار تقسیمات منطقه و مشخصه‌های آن در وضع پیشنهادی

اصول و مبانی نظام حركت

استخوان‌بندی سلسله مراتب شبكه معابر منطقه

پاركهای منطقه‌ای، ناحیه‌ای و محله‌ای

نحوه تامین كمبودهای خدماتی منطقه

مدیریت بحران

 

 

 

این فایل با فرمت پاورپوینت در 120 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

 

 

هدیه محصول:

فایل پاورپوینت اصول و مبانی برنامه ریزی شهری(26 اسلاید)توضیحات:

فایل پاورپوینت طرح‌ تفصیلی منطقه 5،در حجم 120 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

 

 

در این فایل به بررسی طرح تفضیلی منطقه5تهران بصورت کامل و جامع پرداخته شده است.

 

 

فهرست مطالب:

ویژگی‌های منطقه (وضعیت موجود)

جایگاه منطقه در طرح جامع تهران 1385

الگوی توسعه منطقه

شبكه معابر

پهنه‌بندی استفاده از اراضی منطقه

كاربری‌ها و پهنه‌بندی استفاده از اراضی

خدمات منطقه

طرح‌های موضعی

بافت‌های فرسوده

گسترش کالبدی منطقه (روند توسعه)

نواحی و محلات موجود

راهها و قنوات

نقشه محورهای سازمان فضایی

نقشه مغایرتهای موجود درپهنه گردشگری کوهسار با حقوق مکتسبه شهرداری

نقشه سلسله مراتب مراكز در سازمان فضایی

نقشه ایدئو گرام شكل‌دهنده الگوی توسعه

نقشه عناصر شاخص الگوی منطقه

نقشه تقسیمات پیشنهادی منطقه (مرز، نواحی و محلات)

نقشه شبكه معابر طرح جامع

نقشه شبكه معابر موجود

نقشه تاسیسات حمل و نقل، پاركینگ، تقاطع‌ها، ایستگاه‌های مترو، پایانه‌ها، مسیر‌های پیاده ،‌  خطوط ریلی و …

نقشه شبكه مترو مصوب (سیسترا)

نقشه پهنه‌بندی طرح جامع

اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری

سطوح مسکونی موجود و افزایش یافته

پهنه بندی استفاده از اراضی پیشنهادی مشاور

نقشه كاربریهای طرح تفصیلی ملاك عمل

نقشه موقعیت ابنیه تاریخی در منطقه

نقشه كاربری‌های مهم و غیرقابل تغییر

نقشه تاسیسات و تجهیزات شهری منطقه

نقشه كاربری‌های خدماتی موجود و مصوب

نقشه مراكز طرح جامع

نقشه اولویت بندی اجرای  طرح‌های موضعی

نقشه طرح‌های موضعی طرح جامع

نقشه بافت‌های كم‌دوام

نقشه بافت‌های‌ نفوذ ناپذیر

نقشه بافت‌های ریزدانه

نقشه بافت‌های فرسوده پیشنهادی

قشه بافت‌های فرسوده طرح جامع

محدوده و جمعیت منطقه وضع موجود

شاخص‌های اصلی معرف منطقه (در مقایسه با شهر تهران)

ساختار تقسیمات منطقه و مشخصه‌های آن

فرصت و تهدید، نقاط قوت و ضعف Swot

چشم اندازهای طرح جامع و منطقه 5 (مقایسه و مصادیق)

اهداف توسعه طرح جامع و منطقه 5

راهبردهای توسعه طرح جامع و منطقه 5

سازمان فضایی منطقه 5 در طرح جامع تهران

الگوی توسعه منطقه و اركان آن

سازمان فضایی منطقه و عناصر اصلی آن

هماهنگی الگوی توسعه منطقه با مناطق همجوار

تقسیمات پیشنهادی منطقه (نواحی و محلات)

ساختار تقسیمات منطقه و مشخصه‌های آن در وضع پیشنهادی

اصول و مبانی نظام حركت

استخوان‌بندی سلسله مراتب شبكه معابر منطقه

پاركهای منطقه‌ای، ناحیه‌ای و محله‌ای

نحوه تامین كمبودهای خدماتی منطقه

مدیریت بحران

 

 

 

این فایل با فرمت پاورپوینت در 120 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

 

هدیه محصول:

فایل پاورپوینت اصول و مبانی برنامه ریزی شهری(26 اسلاید)

 

دانلود پاورپوینت طرح‌ تفصیلی منطقه 5 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا