تحقیق و پروژه

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی روان شناسی عمومی 2021

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی روان شناسی عمومی 2021

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی روان شناسی عمومی 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت تحلیل و بررسی روان شناسی عمومی

 

بخشی از متن پاورپوینت :

بخش اول- روانشناسی كوششی علمی و انسانی

آغاز روانشناسی علمی

آغاز روانشناسی علمی را تأسيس نخستين آزمايشگاه روانشناسی توسط ويلهلم وونت در دانشگاه لايپزيك آلمان به سال 1879 می دانند .
او براين باور بود كه ذهن و رفتار را نيز همانند سياره ها و مواد شيميايی يا اندامهای بدن   می توان با روشهای علمی بررسی و تحليل كرد . پژوهشهای وونت عمدتاً متمركز بر حواس و بويژه حس بينايی بود . وونت به درون نگری به عنوان روشی برای فرايندهای ذهنی تكيه می كرد .
درون نگری يعنی مشاهده و ثبت ماهيت ادراكها، انديشه ها، و احساسهای شخص توسط خودش؛ مثلاً تأمل شخص درباره ی تأثرات حسی خودش از محركی مانند تابش نور رنگين . وونت در آزمايشهايش بعد فيزيكی محرك معينی مثلاً شدت آن را به شيوه منظمی تغييرمی داد وآنگاه با روش درون نگری معلوم می كرد تغييرات فيزيكی موجب چه تغييراتی درتجربه هشيار ذهن آزمودنی از آن محرك می شوند.   

ساخت گرايی و كاركرد گرايی

تجزيه ی تركيبات پيچيده به عناصر آنها در فيزيك و شيمی، روانشناسان از جمله تيچنر را برانگيخت تا در جستجوی آن دسته از عناصر ذهنی برآيند كه تجربه های پيچيده آميزه ای از آنها به شمار می آمدند . مثلاً مزه ليموناد (ادراك) به عناصری مانند شيرين، تلخ، وسرد (احساسها) قابل تجزيه است. تيچنراين شاخه روانشناسی را ساخت گرايی (تحليل ساختارذهنی) ناميد.
ويليام جيمز تأكيد داشت كه به جای تحليل عناصر هشياری بايد به ماهيت سيال و شخصی هشياری پرداخت. رويكرد جيمز كاركرد گرايی ناميده شد. مراد از كاركرد گرايی بررسی اين مطلب است كه ذهن چگونه كار می كند كه جاندار موفق به انطباق و سازگاری با محيط می شود.روانشناسان براين باورشدند كه برای درك نحوه انطباق جاندار با محيط بايد رفتار واقعی او را بررسی كرد.هم ساخت گرايان و هم كاركرد گرايان روانشناسی را دانش تجربه هشياربه شمار می آوردند…

 

فهرست مطالب:

بخش اول- روانشناسی كوششی علمی و انسانی

فصل اول: ماهيت روانشناسی ( دكتر براهنی )

فصل دوم: مبانی زيست شناختی روانشناسی

فصل سوم  : رشد روانی

فصل چهارم : نظريه طرحواره جنسيتی

فصل پنجم: نظريه رفتارگرايي   

فصل ششم: نظريه كاهش سايق  

فصل هفتم: شرطي شدن مجاورتي   

فصل هشتم: شرطي شدن عامل   

فصل نهم: نظرية يادگيري گالشت    

فصل دهم: نظرية ميدان شناختي     

فصل يازدهم: نظرية رشد نگر يا شناخت شناسي تكويني      

فصل دوازدهم: نظرية مفهوم گرايي ابزاري       

فصل سيزدهم: يادگيري معنادار كلامي       

فصل چهاردهم: نظرية شناخت اجتماعي        

فصل پانزدهم: اختلالهاي يادگيري        

فصل شانزدهم: انتقال يادگيري

فصل هفدهم: پردازش آگاهي يا يادآوري و فراموشي

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی روان شناسی عمومی 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا