تحقیق و پروژه

دانلود آسیب شناسی اجتماعی 2021

دانلود آسیب شناسی اجتماعی 2021

دانلود آسیب شناسی اجتماعی 2021

لینک دانلود محصول

آسیب شناسی اجتماعی

فهرست

فهرست.. 1

مقدمه 2

گروه های اجتماعی. 3

مشخصات گروه 4

2-1عضو گیری گروه 6

3-1 طبقه بندی گروههای اجتماعی. 7

4-1-مبنای مشترك گروههای اجتماعی. 9

گروه های عمده اجتماعی. 11

آسیب شناسی اجتماعی چیست؟. 16

اهمیت گروه ها 17

آشنایی با آسیب های اجتماعی: 19

كجروی اجتماعی. 20

كجروی و نابهنجاری.. 21

ارزشهای اجتماعی. 22

هنجارهای اجتماعی. 23

آسیب افت تحصیلی و عوامل آن. 24

4-آشفتگی عاطفی و هیجانی.. 29

5-نارسایهای جسمی. 29

ب)علل خانوادگی. 30

1)روابط و نظام ارزشی خانواده 30

2)فقر مادی خانواده 32

ج)علل آموزشی و مدرسه ای.. 32

”مصاحبه“. 34

چه عواملی می تواند انگیزه را در دانش آموز ایجاد كند؟. 35

نقش خانواده در جلوگیری از آسیب افت تحصیلی چیست؟. 35

راههای جلوگیری از آسیب افت تحصیلی را بفرمایید: 36

دانلود آسیب شناسی اجتماعی 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا