تحقیق و پروژه

دانلود بررسی رابطه بین موانع اجرای روش های تدریس فعال درافت تحصیلی دانش آموزان 2021

دانلود بررسی رابطه بین موانع اجرای روش های تدریس فعال درافت تحصیلی دانش آموزان 2021

دانلود بررسی رابطه بین موانع اجرای روش های تدریس فعال درافت تحصیلی دانش آموزان 2021

لینک دانلود محصول

بررسی رابطه بین موانع اجرای روش های تدریس فعال درافت تحصیلی دانش آموزان


فهرست مطالب  

 

 

 

چكیده                                                                                                                1

فصل اول : كلیات پژوهش

مقدمه                                                3

بیان مساله                                           4

اهمیت و ضرورت تحقیق                                  5

اهداف تحقیق                                          6

موضوع تحقیق                                          6

متغیرها                                              6

فرضیه و سوالات                                        7

مفاهیم و اصطلاحات                                     9

مشكلات و تنگناها                                           11

خلاصه فصل اول                                         12

 فصل دوم : بیشینه تحقیق                                       

مقدمه                                                14

انواع رویكردها در فرآیند یاددهی –  یادگیری                         15

یاددهی –  یادگیری با رویكرد غیر فعال یا سنتی                       15

نقد یاددهی –  یادگیری با رویكرد غیر فعال یا سنتی                        16

یاددهی –  یادگیری با رویكرد فعال                              17

ویژگی ها و نكات اصلی در یاددهی –  یادگیری با رویكرد فعال                20

رابطه تدریس و یادگیری                                     22

مبانی نظری رابطه تدریس و یادگیری                               23

الگوهای تدریس                                        24

ارتباط الگوهای تدریس با برنامه درسی                           24

ارائه الگوی عمومی تدریس با رویكرد فعال                        25

مراحل الگوی عمومی تدریس با رویكرد فعال                        26

نمونه هائی از الگوهای تدریس فعال                              26

الگوی حل مساله                                       26

پیشینه تحقیق                                         30

تحقیقات انجام شده در ایران                                    31

تحقیقات انجام شده در جهان                                 34

خلاصه فصل دوم                                         38

 

فصل سوم : روش اجرای تحقیق                                         

مقدمه                                                40

روش تحقیق                                       41

روش تحقیق توصیفی                                     41

جامعه آماری                                          41

نمونه آماری روش نمونه گیری                               41

روش تجزیه و تحلیل آماری                                   41

روائی                                                42

پایائی                                               43

خلاصه فصل سوم                                         43

 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش                        

مقدمه                                                46

لیست فرمول ها                                        47

بررسی فرضیات                                         48

جدول و نمودارها                                           52

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 1                           53

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 2                           54

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 3                           55

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 4                           56

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 5                           57

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 6                           58

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 7                           59

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 8                           60

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 9                           61

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 10                          62

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 11                          63

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 12                          64

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 13                          65

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 14                          66

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 15                          67

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 16                          68

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 17                          69

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 18                          70

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 19                          71

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 20                          72

نودار كلی                                       73

خلاصه فصل چهارم                                  74

 فصل پنجم : خلاصه و نتیجه گیری                                 

مقدمه                                                76

خلاصه فصل اول                                         77

خلاصه فصل دوم                                         78

خلاصه فصل سوم                                         79

خلاصه فصل چهارم                                  80

پیشنهاد و راهكارها                                   81

منابع و موآخذ                                        83

 چكیده :

موضوع مورد پژوهش در این تحقیق بررسی رابطه بین موانع اجرای روشهای تدریس فعا ل با افت تحصیلی در مدارس ابتدایی شهرستان سبزوار  می باشد كه در این پژوهش ابتدا به بیان مساله  وبعد از آن به اهداف ، سوالات و مشكلات و تنگناها  پرداختیم .فرضیات این تحقیق عبارتند از :

  1. 1.   بین محتوای نا مناسب كتابهای درسی و عدم اجرای روشهای تدریس فعال در كلاس درس رابطه وجود دارد . 
  2. 2.     بین كمبود امكانات آموزشی مناسب و عدم اجرای روشهای تدریس فعال در كلاس درس رابطه وجود دارد .
  3. 3.     بین عدم رضایت شغلی معلمان وعدم اجرای روشهای تدریس فعال در كلاس درس رابطه وجود دارد .
  4. 4.   بین نظام ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و عدم اجرای روشهای تدریس فعال در كلاس درس رابطه وجود دارد .

جامعه آماری كه در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته شامل كلیه معلمان مقطع ابتدائی شهرستان سبزوار می باشد كه تعداد آنها 1698 نفر است كه 784 نفر معلمین مرد و 850 نفر معلمین زن می باشند و نمونه این پژوهش 50 نفر از معلمین مقطع ابتدائی هستند . در این پژوهش از روش توصیفی و مقایسه ای استفاده نمودیم و همچنین روش جمع آوری اطلاعات تحقیق روش كتابخانه ای و میدانی است . ابزارهای جمع آوری اطلاعات عبارتند از میانگین ، نما ، میانه ، واریانس ، انحراف استاندارد و ضریب خی 2 . ضریب پایائی این پژوهش 94 % است كه پایائی به صورت مطلوب است .

دانلود بررسی رابطه بین موانع اجرای روش های تدریس فعال درافت تحصیلی دانش آموزان 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا