تحقیق و پروژه

دانلود رابطه اضطراب و انگیزه پیشرفت در بین دانشجویان دختر و پسر 2021

دانلود رابطه اضطراب و انگیزه پیشرفت در بین دانشجویان دختر و پسر 2021

دانلود رابطه اضطراب و انگیزه پیشرفت در بین دانشجویان دختر و پسر 2021

لینک دانلود محصول

رابطه اضطراب و انگیزه پیشرفت در بین دانشجویان دختر و پسر

چکیده :
پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطۀ اضطراب و انگیزۀ پیشرفت در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور قزوین اجرا شده است.
جامعۀ آماری تحقیق حاضر شامل دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور قزوین می باشد. نمونۀ آماری این تحقیق عبارت بوده از 30 دانشجوی دختر و 30 دانشجوی پسر این دانشگاه که با استفاده از روش نمونه گیری قابل دسترس انتخاب شده اند. ابزاری که برای اجرای این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است دو پرسشنامۀ انگیزه ی پیشرفت هرمنس و اضطراب سنج کتل می باشد.
برای محاسبۀ آزمون از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون T استفاده شده است بعد از محاسبات آماری نتایج ذیل به دست آمده است :
با توجه به محاسبۀ ضریب همبستگی پیرسون در فرضیۀ 3 فرضیه صفر رد می شود و فرضیۀ محقق تائید می شود. بنابراین بین انگیزه پیشرفت در پسران و اضطراب رابطۀ معناداری وجود دارد و در فرضیۀ 4 فرضیۀ صفر رد می شود. بنابراین بین انگیزه پیشرفت در دختران و اضطراب تفاوت معناداری وجود دارد.
پس نتیجه می گیریم که بین انگیزۀ پیشرفت و اضطراب رابطۀ معناداری وجود دارد و اضطراب ممکن است در انگیزۀ دانشجویان تأثیر به سزایی داشته باشد
و با توجه به محاسبۀ آزمون T استودنت در مقایسۀ دو گروه مستقل انگیزۀ و پیشرفت در دختران و پسران نتیجۀ به دست آمده نشان گر این است که فرضیۀ صفر تائید می شود و فرض پژوهش رد می شود.

چكیده                                           1

فصل اول (كلیات…)                                  2
مقدمه                                           3
بیان مساله                                      4
اهمیت و ضرورت مساله                             5
فرضیه های تحقیق                                 6
هدف تحقیق                                       8

فصل دوم (ادبیات….)                                9
پیشینه نظری                                     10

فصل سوم (روش شناسی…)                              42
جامعه آماری                                     43
ابزار پژوهش                                     43
روش نمونه گیری                                  45
روش آماری                                       46

فصل چهارم (تجزیه و…)                              47

فصل پنجم (بحث و…)                                 58
محدودیتهای پژوهش                                60
پیشنهادات                                       61
منابع                                           62

دانلود رابطه اضطراب و انگیزه پیشرفت در بین دانشجویان دختر و پسر 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا