تحقیق و پروژه

دانلود تعیین کیفیت خدمت رسانی از طریق به کارگیری مدل servqual در مرکز آموزشی درمانی کوثر 2021

دانلود تعیین کیفیت خدمت رسانی از طریق به کارگیری مدل servqual در مرکز آموزشی درمانی کوثر 2021

دانلود تعیین کیفیت خدمت رسانی از طریق به کارگیری مدل servqual در مرکز آموزشی درمانی کوثر 2021

لینک دانلود محصول

تعیین کیفیت خدمت رسانی از طریق به کارگیری مدل servqual در مرکز آموزشی درمانی کوثر

زمینه:

با توجه به افزایش نقش سازمانهای خدماتی در عرصه های مختلف اقتصادی واهمیت موضوع کیفیت در عرصه های رقابتی موضوع کیفیت خدمات به عنوان یکی از اهرم های استراتژیک ومحورهای کلیدی در صحنه رقابت شناخته شده است واخیرا در بسیاری از تحقیقات مورد توجه مدیران وصاحبنظران قرار گرفته است. امروزه هر سازمانی چه دولتی وچه خصوصی بدون توجه به بهبود کیفیت خدمات خود نمی تواند در کسب و کار خود موفق باشد ودر واقع محکوم به نابودی می باشد.

هدف:

هدف از این تحقیق سنجش کیفیت خدمات با بکارگیری مدل شکاف کیفیت خدمات servqual در بیمارستان آموزشی درمانی کوثر قزوین بوده است.

روش:

این مطالعه از نوع توصیفی و کاربردی بوده است. پرسشنامه استاندارد serv qual به عنوان ابزار تحقیق استفاده شد.جامعه پژوهش بیماران بستری در بیمارستان کوثر در نظر گرفته شدند که حداقل 24ساعت از زمان بستری آنها گذشته بود وبا استفاده از محاسبات آماری 80 نفر از افراد جامعه پژوهش به عنوان نمونه انتخاب شدند.تجزیه وتحلیل نیز با استفاده از نرم افزار spssانجام شد.

 نتایج:

طبق نتایج حاصل شده سطح سواد ، سن ، محل سکونت ،نوع بیمه ،وضعیت مراجعه وبخش بستری

ارتباط معناداری با serv qual (ادراک- انتظار) نداشته اند.تنها از نظر سطح تحصیلات در بعد

 ملموسات اختلاف معناداری مشاهده شد.

 نتیجه گیری:

کیفیت خدمات درمانی در بیمارستان کوثر پاسخگوی نیازها و انتظارات بیماران نمی باشد.

بخصوص در بعد ملموسات شکاف زیادی مشاهده گردید.برای حل این مشکل کیفیت این خدمات

پیوسته باید مورد ارزیابی قرار گیرد تا بیمارستان به موقع از وجود مشکلات احتمالی در زمینه های

 نیروی انسانی ، تجهیزات ، تسهیلات و … مطلع گردد و در صدد رفع آن براید.

کلید واژه ها:

 serv qual، بیمارستان، انتظارات ،ادراکات

فهرست مطالب :

چکیده

فصل اول: کلیات

1-1-بیان مساله :

1-2-اهمیت پژوهش :

1-3-اهداف :

هدف کلی :

اهداف ویژه :

1-4-سوالات پژوهش :

هدف کاربردی :

1-5-روش پژوهش :

1-6-دامنه پژوهش :

1-7-محدودیت ها :

1-8-امکانات پژوهش :

1-9- تعریف مفاهیم و واژه ها :

کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی :

ادراک مشتری از خدمت :

ملموسات :

امنیت و تضمین :

همدلی :

قابلیت اطمینان :

مسئولیت پذیری :

شکاف کیفیت از دیدگاه مشتری :

فصل دوم: پیشینه تحقیق

مبانی نظری :

ملموسات :

اعتبار و روایی :

پاسخگویی :

امنیت و تضمین :

همدردی :

بعد فنی و بعد کارکردی

شرح مختصری از عوامل اساسی موثر بر ادراک مشتری از کیفیت خدمت

الگوی توسعه یافته شکاف کیفیت خدمت :

الگوی گسترده کیفیت خدمت :

مروری بر پژوهش های انجام شده در ایران وخارج از کشور:

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه :

3-1-نوع پژوهش :

3-2-جامعه پژوهش :

3-3-محیط و زمان پژوهش :

3-4-نمونه پژوهش و روش انتخاب آن:

3-5-ابزار گرد آوری داده ها :

3-6-تدوین پرسشنامه :

3-7-روش نمره دهی پرسشنامه:

3-8 -اعتبار پرسشنامه:

3-9-ثبات پرسشنامه :

3-10-روش تجزیه و تحلیل داده ها :

ملاحظات اخلاقی

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

4-1-نتایج پژوهش

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-خلاصه نتایج :

5-2-بحث:

5-3-نتیجه گیری:

5-4-پیشنهادهای کاربردی:

5-5-پیشنهاد برای پژوهشهای بعدی:

منابع

دانلود تعیین کیفیت خدمت رسانی از طریق به کارگیری مدل servqual در مرکز آموزشی درمانی کوثر 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا