تحقیق و پروژه

دانلود مطالعات طراحی مجتمع مسکونی 2021

دانلود مطالعات طراحی مجتمع مسکونی 2021

دانلود مطالعات طراحی مجتمع مسکونی 2021

لینک دانلود محصول

فایل ورد مطالعات طراحی مجتمع مسکونی ، در حجم 94 صفحه آماده پرینت جهت استفاده دانشجویان رشته معماری.

 

بخشی از متن:
چکیده :
مسئله مورد بررسی مسکن به عنوان اولین جایگاه خانواده و مجموعه مسکونی برقرار کننده ارتباط مناسب بین سلولهاي مسکونی و دسته ي راحت تر به کاربري هاي مورد نیاز می باشد. از کسی پوشیده نیست که ایجاد مجموعه هاي مسکونی در کشوربدلیل رشد فرآینده جمعیت و مهاجرت به شهرها ضرورت خاصی پیدا است . مجموعه احداث شده از این دست ولو اینکه التیام بخش مشکل مسکن در شهرها هست درعمل داراي نقص ها و کاستی ها و ناهنجاریهاي عدیدهاي بوده و بجاي اینکه از معضلات و چالش هاي موجود در شهرها بکاهند خود نیز مزید بر علت شده و معضلات و تنگناهاي درون شهرها را دو چندانکرده اند .
وضعیت بوجود آمده درحال حاضر فرصتی است که بتوان فعالیت ها را در محبت ایجاد مجموعه هاي مسکونی خود کفا در رابطه با طبیعت به طریقی هدایت نمود که این مجموعه ها در حین برخورداري از کلیه ابزارهاو امکانات رفاهی فرهنگی و آموزشی ، تفریحی و … ارتباط عینی ساکنان رابا یکدیگر و با محیط طبیعی تقویت نماید.
و…

 

فهرست مطالب:
چکیده : 10
فصل اول:شناخت موضوع 11
طرح موضوع و اهمیت آن 12
علت انتخاب موضوع 12
اهداف تحقیق 13
روش تحقیق 14
روان شناسی محیط هاي مسکونی 15
سکونتگاه چیست؟ 15
مسکن 16
عوامل مؤثر بر مجموعه هاي مسکونی 17

فصل دوم :معرفی منطقه و سایت و اقلیم 18
اقلیم و تاثیر آن بر معماری 19
ویژگی معماری بومی مناطق سرد 22
انتخاب مصالح متناسب با اقلیم سرد 23
جهت قرار گیری ساخمان در اقلیم سرد 26
موقعیت جغرافیایی شهر تبریز 29
وسعت شهرستان تبریز 30
-شرایط حاکم بر سایت 32
میزندگی بارندگی 33
حرارت هوا 34
ارتفاعات منطقه و توپوگرافی 34
باد : 35
رطوبت : 38
تابش خورشید: 38
انتخاب جهت استقرار ساختمان 39
تدابیر اقلیمی 40

فصل سوم:کلیات و بررسی پیشینه موضوع 41
معماری بومی 42
خانه هاي شهري 42
بررسی شاخص هاي اصلی مسکن اجتماعی 43
تپولوژي سایت(گونه استقرار بلوك هاي مسکونی) 44
مساحت زمین 46
جمعیت و ترکیب آن 46
ضریب اشتغال طبقه همکف 47
ضریب پارکینگ 47
فضاهاي واحد مسکونی 48
بررسی عوامل مؤثر در طراحی مجموعه مسکونی 53
ارتباط سواره و پیاده در مجموعه هاي مسکونی 53
سیستم حمل و نقل(سواره) 54
سیستم عابر پیاده 54
شیب ها و درجه بندي آنها 55
انتخاب سایت 56
نمونه هاي داخلی و خارجی 58
نمونه هاي داخلی 58
بررسی یک نمونه در شمال تهران 58

فصل چهارم مبانی فکري و نظري طرح: 59
مبانی نظري طرح: 60
ضوابط و مقررات حاکم بر مجتمع سازي 62
بررسی طرح مجموعه هاي مسکونی 62
محل استقرار بنا 63
ضوابط احداث بنا در جوار حیاطهاي جنوبی (در قطعات جنوبی) 63
احداث بنا در جوار حیاطهاي شمالی (در قطعات شمالی) 63
محل اشغال بنا و حیاط در دیگر انواع قطعات 64
حداقل فضاي باز 66
ضوابط و مقررات عمومی 67
تعیین تراکم ساختمانی 67
ضوابط مربوط به پارکینگ و تعداد آن 69
سایر ضوابط احداث بنا 72
ضوابط کلی طراحی ساختمانهاي عمومی 76
تعریف: 76
مقیاس انسانی 81
سیست مهاي قفل کننده 85
بررسی آثار کالبدي و فضایی مجموعه هاي مسکونی: 88
دید و چشم انداز: 88
پدیده اشراف : 90
مقیاس ساختمان هاي بلند در ترکیب با مجموعه : 91
تکرار اجزاء: 92
اندازه اجزاء : 93
فصل پنجمنقشه های مجموعه مجتمع مسکونی: 94
نقشه های مجموعه مجتمع مسکونی : 95

این فایل با فرمت ورد در 94 صفحه آماده پرینت ، جهت آشنایی دانشجویان رشته معماری با روند مطالعات طراحی (رساله نویسی) تهیه شده است.

دانلود مطالعات طراحی مجتمع مسکونی 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا