تحقیق و پروژه

دانلود هنجاریابی مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان (SASA) برروی دانش آموزان دختر17-15 دبیرستانهای شهرساوه 2021

دانلود هنجاریابی مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان (SASA) برروی دانش آموزان دختر17-15 دبیرستانهای شهرساوه 2021

دانلود هنجاریابی مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان (SASA) برروی دانش آموزان دختر17-15 دبیرستانهای شهرساوه 2021

لینک دانلود محصول

هدف پژوهش حاضر هنجار یابی و بررسی پایایی ،روایی تست اضطراب اجتماعی نوجوانان(SASA )و رابطه آن با ابعاد ادارك خود بر روی دختران نوجوان با گروه سنی 17-15سال شهرستان ساوه بود .پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای توصیفی است .تعداد 300نفر به روش نمونه برداری چند مرحله ای انتخاب شدند تا به دو مقیاس اضطراب اجتماعی و ابعاد ادراك خود پاسخ دهند .پس از جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات نتایج زیر حاصل شد :جهت اعتبار یابی ابزار پژوهش از روش آلفای كرونباخ استفاده شد .ضریب فوق برای 25 سئوال باقیمانده 78/. برآورد گردید. روایی سازه ای تست با روش تحلیل مولفه های اصلی با چرخش ابلیمن مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد تست از دو زیرمقیاس بیم و ترس از ارزیابی منفی و تنش و بازداری در برخورد اجتماعی اشباع شده است..نتیجه آزمون هبستگی پیرسون ،نشان داد كه شایستگی رفتاری وتحصیلی با ترس از ارزیابی همسالان رابطه منفی دارد.از سوی دیگر ،شایستگی اجتماعی ،ورزشی وجسمی ،خود ارزشمندی كلی با تنش و ترس از روابط اجتماعی رابطه منفی دارد .

فهرست مطالب

چكیده

فصل اول

کلیات

مقدمه

بیان مسئله

ادراک خود

ضرورت پژوهش

هدف پژوهش

هدف فرعی پژوهش

سئوال های پژوهش

تعریف نظری اصطلاحات و متغیرهای پژوهش

روایی و اعتبار

ساختار عاملی

اضطراب اجتماعی

فصل دوم

مرور ادبیات و پیشینه پژوهش

اختلال اضطراب اجتماعی

تاریخچه اختلال اضطراب اجتماعی

ویژگی های بالینی اختلال اضطراب اجتماعی

علائم و اختلال های همراه

همه گیری شناسی

تفاوت های سنی و جنسی در اضطراب اجتماعی

الگوهای نظری درباره سبب شناسی اختلال اضطراب اجتماعی

دیدگاه رفتاری

دیدگاه شناختی

الگوی بک ؛ امری و گرین برگ ( 1985 ) ؛ باورهای ناکارآمد

الگوی دپی و هیمبرگ( 1997) : تفاوت بین بازنمایی ذهنی از خود و استانداردهای مورد انتظار دیگران

الگوی کلارک و ونر (1995؛نقل از ونروکلاک ؛1997؛کلارک وماتئوس ؛2002):تمرکز برخود ورفتارهای ایمنی

درمان

1-نمایش درمانگری

آموزش جرات ورزی

پسایندهای تجربه اضطراب اجتماعی

ارزیابی اضطراب اجتماعی

مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان (SASA) (پاكلك، 1997)

جمع بندی

فصل سوم

روش پژوهش

ابزار اندازه گیری

روایی ابزار پژوهش

روایی و اعتبار پرسشنامه ابعاد ادراک خود

روش گردآوری داده ها

روش تحلیل داده ها

تحلیل مولفه های اصلی

عامل

بار عاملی

میزان اشتراک

ماتریس عاملی

چرخش متعامد

چرخش متمایل

میزان اشتراک

فصل چهارم

یافته های پژوهش

توصیف داده ها

تحلیل داده ها

نتایج استنباطی

ساختار عاملی

اعتبار

فصل پنچم

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع

دانلود هنجاریابی مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان (SASA) برروی دانش آموزان دختر17-15 دبیرستانهای شهرساوه 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا