تحقیق و پروژه

دانلود بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران 2021

دانلود بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران 2021

دانلود بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران 2021

لینک دانلود محصول

بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

 

نظام های سیاسی مردم سالار در جهان به ریاستی، پارلمانی و مختلط تقسیم می شوند. نظام سیاسی ایران را می توان از نوع مختلط و نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی دانست. امکان تحقق نظام سیاسی پارلمانی در ایران موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.

اهداف و فوائد

اخیرا از امکان تغییر نظام سیاسی ایران به پارلمانی در بین مقامات رسمی زیاد بحث شده است و این تحقیق در زمینه واکاوی ابعاد پنهان این قضیه می تواند راهگشا باشد.

پیشینه تحقیق

در خصوص مبانی نظام های سیاسی پارلمانی تحقیقات زیادی انجام گرفته است اما در مورد امکان سنجی آن در نظام سیاسی ایران پژوهش نظام یافته ای صورت نگرفته است که همین امر موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.

سوالات تحقیق

آیا امکان استقرار نظام پارلمانی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟ و در صورت اقدام در این خصوص چه پیش زمینه هایی نیاز است و در هر صورت، آثار چنین تحولی چه خواهد بود؟

 

فرضیات تحقیق

امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق ایران امکان پذیر است.

روش تحقیق

روش مطالعه نظری و کتابخانه ای.

ساختار تحقیق

بر اساس فهرست مطالب و مندرجات.

واژه های کلیدی

نظام سیاسی، نظام پارلمانی، احزاب، حقوق اساسی ایران.

 فهرست مطالب

اصول تحقیق

مقدمه

بخش اول –  تنوع نظام های سیاسی بر اساس عملکرد قوا 12

     فصل اول –  اصول و مبانی نظام های سیاسی …12

            گفتار اول –  معنا و مفهوم نظام سیاسی..12

            گفتار دوم –  انواع نظام سیاسی ….15

     فصل دوم –  طبقه بندی نظام های سیاسی…16

            گفتار اول –  انواع نظام های سیاسی بر اساس معیار دموکراسی…….16

                    مبحث اول –  نظام سلطنتی …….17

                    مبحث دوم –  نظام جمهوری..18

                    مبحث سوم –  مقایسه نظام های سلطه و جمهوری ……………………………………….19

            گفتار دوم –  انواع نظام های سیاسی بر اساس شکل حکومت …………………………………21

                    مبحث اول –  نظام های سیاسی ریاستی ……………………………………………………..22

                             بند اول –  اصول نظام ریاستی ………………………………………………………..22

                             بند دوم –  مزایا و معایب نظام ریاستی …………………………………………….23

                    مبحث دوم –  نظام های سیاسی پارلمانی ……………………………………………………25

                             بند اول –  اصول نظام پارلمانی ………………………………………………………25

                             بند دوم –  مزایا و معایب نظام پارلمانی …………………………………………..28

            گفتار سوم –  نظام های سیاسی مختلط ………………………………………………………………..29

بخش دوم –  مبانی نظری نظام پارلمانی …………………………………………………………………………….32

     فصل اول –  تاریخچه نظام پارلمانی و مصادیق آن ……………………………………………………….32

            گفتار اول –  پیشینه نظام پارلمانی ………………………………………………………………………32

            گفتار دوم –  ویژگی های تاریخی نظام پارلمانی انگلستان ……………………………………..35

     فصل دوم –  ویژگی های اساسی نظام پارلمانی …………………………………………………………..40

            گفتار اول –  همکاری و روابط متقابل میان قوه مجریه و قوه مقننه ……………………………..41

                    مبحث اول –  مشارکت قوه مجریه در امور قوه مقننه ………………………………………41

                             بند اول –  حق شرکت اعضای قوه مجریه در جلسات مجالس قانونگذاری..41

                             بند دوم –  حق ابتکار قانون ……………………………………………………………..42

                             بند سوم –  اختیار نظامنامه ای ………………………………………………………….42

                    مبحث دوم –   مشارکت قوه مقننه در امور قوه مجریه …………………………………….42

                             بند اول –  تذکر و سؤال ………………………………………………………………….43

                             بند دوم –  تحقیق و تفحص………………………………………………………………44

                             بند سوم –  تصویب بودجه و صدور اجازه مالی ………………………………….44

            گفتار دوم –  تعادل میان قوه مقننه و قوه مجریه……………………………………………………….44

                    مبحث اول –  اقتدار پارلمان ……………………………………………………………………….45

                             بند اول –  استقرار دولت …………………………………………………………………45

                             بند دوم –  مسئولیت سیاسی دولت ……………………………………………………46

                             بند سوم –  طرح مسئولیت سیاسی با ابتکار دولت ……………………………….46

                             بند چهارم –  طرح مسئولیت سیاسی به ابتکار نمایندگان ……………………….47

                    مبحث دوم –  اقتدار قوه مجریه …………………………………………………………………..47

            گفتار سوم –  دو رکنی بودن قوه مجریه …………………………………………………………………50

                    مبحث اول –  رئیس کشور …………………………………………………………………………51

                             بند اول –  عدم انتخاب مستقیم به وسیله مردم ……………………………………..51

                             بند دوم –  فقدان مسئولیت سیاسی …………………………………………………….51

                             بند سوم –  اختیارات ………………………………………………………………………53

                    مبحث دوم –  کابینه یا هیئت دولت ……………………………………………………………..54

            گفتار چهارم –  استقلال پارلمان در برابر انتخاب کنندگان …………………………………………57

            گفتار پنجم –  نقش راهبردی احزاب سیاسی …………………………………………………………..58

                    مبحث اول –  تعریف و ویژگی های احزاب سیاسی ……………………………………….58

                    مبحث دوم –  کارکردهای احزاب سیاسی در نظام پارلمانی …………………………….60

     فصل سوم –  تفکیک قوا در نظام های پارلمانی …………………………………………………………….63

            گفتار اول –  نظام های سیاسی پارلمانی مختلط ……………………………………………………..64

            گفتار دوم –  نظام های سیاسی پارلمانی با تفکیک نسبی قوا ……………………………………67

                    مبحث اول –  اهمیت و مبانی نظام های سیاسی پارلمانی با تفکیک نسبی قوا……..68

                    مبحث دوم –  ویژگی های نظام پارلمانی با تفکیک نسبی قوا …………………………70

            گفتار سوم –  نظام های سیاسی مختلط پارلمانی ……………………………………………………75

            گفتار چهارم –  تعدیل در تفکیک قوا در نظام های پارلمانی ……………………………………77

بخش سوم –  سازگاری نظام پارلمانی با نظام سیاسی ایران …………………………………………………..79

     فصل اول –  کلیات ساختار نظام سیاسی ایران ……………………………………………………………..79

     فصل دوم –  نظام تحزب سیاسی در ایران ……………………………………………………………………82

            گفتار اول –  ویژگی ها و موقعیت احزاب در ایران ………………………………………………..82

            گفتار دوم –  علل ناکارآمدی احزاب در ایران ………………………………………………………84

     فصل سوم –  تطابق اصول نظام پارلمانی با نظام سیاسی ایران ……………….91

 جمع بندی و نتیجه گیری    ………………………………93

فهرست منابع و مآخذ     ……102

دانلود بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا