تحقیق و پروژه

دانلود بررسی تاثیر هوش هیجانی و نگرش مذهبی دانشجویان دانشگاه 2021

دانلود بررسی تاثیر هوش هیجانی و نگرش مذهبی دانشجویان دانشگاه 2021

دانلود بررسی تاثیر هوش هیجانی و نگرش مذهبی دانشجویان دانشگاه 2021

لینک دانلود محصول

عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر هوش هیجانی و نگرش مذهبی دانشجویان دانشگاه

پایان نامه دوره کارشناسی-رشته روانشناسی-عمومی

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 142

شرح مختصر:

این پژوهش به بررسی رابطه هوش هیجانی و نگرش مذهبی دانشجویان می پردازد نمونه شامل 50 دانشجوی دختر و پسر دانشگاه های کاشان است که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. آزمودنی ها(پرسشنامه نگرش مذهبی) و (پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن)و تکمیل نمودند.

یافته های پزوهش حاضر نشان داد که بین هوش هیجانی و نگرش مذهبی دانشجویان رابطه معنادار وجود دارد،همچنین نتایج نشان داد بین جنسیت و هوش هیجانی تفاوت معنا داری وجود ندارد. نتیجه آنکه یافته ما نشان داد هر چه نگرش مذهبی بالاتر بیانگر هوش هیجانی بالاتری می باشد و زندگی بهتری خواهد داشت.

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات پژوهش

1,1.مقدمه:2

2,1.بیان مسئله:4

3,1.اهداف پژوهش:5

4,1.فرضیه های پژوهش:6

5,1.اهمیت و ضرورت پژوهش :6

6,1.متغیر های پژوهش:7

7,1.تعریف مفاهیم:7

1,7,1.تعاریف نظری:7

2,7,1. تعاریف عملیاتی:8

 فصل دوم:ادبیات پژوهش

1,2.قراول هیجانی.. 10

2,2.قشر بینایی.. 11

3,2. ناحیه تخصصی حافظه هیجانی.. 13

4,2.هشدارهای عصبی منسوخ شده15

5,2. مدیر هیجانی.. 19

6,2.هماهنگی هیجان و فکر. 23

7,2.تعریف هوش:28

8,2.تعریف هوش هیجانی.. 29

9,2.تاریخچه هوش وهیجانی:31

10,2.ویژگی های هوش هیجانی.. 33

11,2.ابعاد هوش هیجانی:35

12,2.مؤلفه ی های هوش هیجانی.. 39

13,2. چگونه میتوان در هوش هیجانی پیشرفت كرد ؟. 40

14,2.نگرش چیست؟. 41

1,14,2.تعریف نگرش… 42

2,14,2.تعریف نگرش مذهبی:42

15,2.ضرورت آموزش و سازندگی مذهبی.. 43

16,2.سازندگی مذهبی فرد. 44

17,2.تقویت بنیادهای مذهبی.. 45

18,2.تزكیه مذهبی.. 46

19,2.رابطه مذهب و هدایت جوانان. 47

20,2.معنای آرمان خدا در پرتوی هوش هیجانی.. 49

21,2.بازیابی معنویت یا نگرش مذهبی بر اساس هوش هیجانی.. 54

1,21,2.اصل اول :پذیرش خود و دیگران. 54

2,21,2.اصل دوم: ناراضیتی خلاق و سازنده54

3,21,2.اصل سوم: یافتن زمینه های مشترك برای پیوند. 55

4,21,2.اصل چهارم:اعتماد سازی.. 55

5,21,2.اصل پنجم:قدر دانی.. 55

6,21,2.اصل ششم:قطع رابطه به هنگام ضرورت اما محترمانه. 55

7,21,2.اصل هفتم:گذشت وبخشش… 56

22,2.نگرش مذهبی و سلامت هیجانی.. 57

23,2.مؤلفه های هوش هیجانی.. 58

24,2.پیشینه تحقیق:61

1,24.2.پژوهش های انجام شده داخل كشور:61

2,24,2.پژوهش های انجام شده در خارج كشور:61

25,2.تقسیم بند افراد براساس هوش بهره و هوش هیجانی :63

 فصل سوم:روش پژوهش

1,3. طرح پژوهش:66

2,3.جامعه آماری :66

3,3.نمونه:66

4,3.ابراز پژوهش:66

5,3.روش نمونه گیری:67

6,3.پرسشنامه ی هوش هیجانی بار ــ آن. 67

7,3.مشخصات پرسشنامهی هوش هیجانی بار ــ آن. 68

8,3.اعتبار و روایی:69

9,3.نمره گذاری و تفسیر نمرات.. 70

10,3.نقاط قوت و کاربردی این پرسشنامه. 77

11,3.کلید و نحوه نمرهگذاری آزمون سنجش نگرشهای مذهبی.. 78

12,3.معرفی.. 82

 فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

1,4.مقدمه. 85

2,4.آمار استنباطی.. 103

 فصل پنجم:نتایج پژوهش

1,5.خلاصه پژوهش… 109

2.5.نتایج فرضیات پژوهش… 109

3,5.نتیجه گیری.. 110

4,5.پیشنهادات کاربردی.. 110

5,5.پیشنهادات آتی.. 112

6,5.محدودیتها112

پیوست.. 113

منابع:132

 فهرست جداول

جدول 1)فراوانی جنس… 86

جدول 2) فراوانی گویه های بعداعتقادی.. 87

جدول 3) فراوانی گویه های بعدتجربه ای.. 90

جدول 4) فراوانی گویه های بعدپیامدی.. 93

جدول 5) فراوانی گویه های بعدمناسکی.. 96

جدول6)آمار توصیفی متغیرهای نگرش مذهبی.. 99

جدول7)آمار توصیفی متغیرهای هوش هیجانی.. 101

جدول 8آزمون پیرسون فرضیه یك.. 103

جدول9 آزمون تی فرضیه دو104

جدول 10 آزمون تی فرضیه سه. 105

جدول11آزمون رگرسیون فرضیه چهار106

جدول12ماتریس همبستگی.. 107

 فهرست نمودار

نمودار1)جنسیت.. 86

نمودار2 بعداعتقادی.. 89

نمودار3 بعد تجربه ای.. 92

نمودار4 بعد پیامدی.. 95

نمودار5 بعد مناسکی.. 98

نمودار6 نگرش مذهبی.. 100

نمودار7 هوش هیجانی.. 102

دانلود بررسی تاثیر هوش هیجانی و نگرش مذهبی دانشجویان دانشگاه 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا