تحقیق و پروژه

دانلود اثر سطوح مختلف كنسانتره پروتئین آب پنیر ( WPC ) و صمغ بر خصوصیات فیزیكوشیمیایی وارگانولپتیكی كیك روغنی 2021

دانلود اثر سطوح مختلف كنسانتره پروتئین آب پنیر ( WPC )  و صمغ بر خصوصیات فیزیكوشیمیایی وارگانولپتیكی كیك روغنی 2021

دانلود اثر سطوح مختلف كنسانتره پروتئین آب پنیر ( WPC ) و صمغ بر خصوصیات فیزیكوشیمیایی وارگانولپتیكی كیك روغنی 2021

لینک دانلود محصول

 اثر سطوح مختلف كنسانتره پروتئین آب پنیر ( WPC )  و صمغ بر خصوصیات فیزیكوشیمیایی وارگانولپتیكی كیك روغنی


برخی از سر فصل ها:

مقدمه :

 

مواد و روشها

نتایج و بحث

pH خمیر

قوام خمیر

pH  كیك

افت وزنی

رطوبت

دانسیته

چکیده:

در این پژوهش ویژگیهای فیزیكوشیمیایی و ارگانولپتیكی كیك روغنی ( یزدی ) حاصل از جایگزینی  سفیده تخم مرغ باسطوح مختلف كنسانتره پروتئین آب پنیر ( WPC  ) و همچنین استفاده از سطوح مختلف صمغ های گوار و زانتان در فرمولاسیون این كیك مورد ارزیابی قرار گرفتWPC  در سه سطح 25 ، 50 و 75 درصد ، صمغ گوار در دو سطح 1/0 و 3/0 درصد و صمغ زانتان نیز در سطوح 1/0 و 15/0 درصد به عنوان متغیرهای پژوهش در نظر گرفته شدند . تجزیه
داده ها نشان داد كه سطوح مختلف جایگزینی WPC  در فرمولاسیون كلیه خصوصیات فیزیكوشیمیایی و حسی را به طور معنی دار تحت تاثیر قرار داد .

دانلود اثر سطوح مختلف كنسانتره پروتئین آب پنیر ( WPC ) و صمغ بر خصوصیات فیزیكوشیمیایی وارگانولپتیكی كیك روغنی 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا