تحقیق و پروژه

دانلود پاور پوینت نقش حسابرسی عملکرد و مدیریت مشارکتی در تحول اداری سازمانها 2021

دانلود پاور پوینت نقش حسابرسی عملکرد و مدیریت مشارکتی در تحول اداری سازمانها 2021

دانلود پاور پوینت نقش حسابرسی عملکرد و مدیریت مشارکتی در تحول اداری سازمانها 2021

لینک دانلود محصول

شناخته ترین ابزار دستیابی به مشارکت عبارت است از نظام پیشنهادات یا طرح بسیج اندیشه ها که یکی از عوامل موثر در تغییر شرایط کار و ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت کارکنان می باشد.

دلایل  و ضرورتها:

lعدم اشراف کامل مدیریت بر تمامی جنبه های کار
lایجاد احساس مالکیت و رضایت در کارکنان در صورت مشارکت آنان
lدستیابی به منافع و اهداف سازمان
l
متداول ترین راه برای برطرف ساختن مشکل ناتوانی سازمانها در استفاده بهینه از توان بالقوه کارکنان به کارگیری روش مدیریت مشارکتی است. به گواه بسیاری از گزارشها، موفقیت اکثر شرکتهای بزرگ مرهون به کارگیری مناسب این سبک مدیریت بوده است (رضوی امیر و سعیدی، 1384).
lبه عنوان نمونه در تحقیقی که بر روی حدود 330 نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با هدف بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی و نقش آن بر میزان انگیزش و عملکرد بهینه کارکنان اجرا شده، مشخص گردید که ارتباط معناداری میان مشارکت پذیری مدیران با انگیزش منابع انسانی و وفاداری سازمانی وجود دارد (ناصر خانلو، 1382).س

 

دانلود پاور پوینت نقش حسابرسی عملکرد و مدیریت مشارکتی در تحول اداری سازمانها 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا